Algemene voorwaarden

Belangrijkste updates

  • We hebben onze algemene voorwaarden opnieuw vormgegeven en vertaald om beter uit te leggen wat er van ons en degenen die onze platforms gebruiken, wordt verwacht.

  • We hebben een duidelijkere beschrijving van de prijsvoorwaarden met betrekking tot no-show-tarieven toegevoegd en deze gekoppeld aan de Betaalpagina.

Door de Mindler diensten te gebruiken, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden (hierna te noemen de “Overeenkomst“). Lees de volgende Overeenkomst zorgvuldig door voordat je de Mindler Diensten gebruikt. Indien je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, maak dan geen gebruik van de Mindler Diensten.

 1. Reikwijdte en toepasselijkheid van de overeenkomst 

 1.1 Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van online interfaces en eigendommen (bijv. website en applicaties) die eigendom zijn van en beheerd worden door Minder NL (gezamenlijk aangeduid als “Mindler“, “wij”, “ons” en “onze”), inclusief de Mindler-applicaties en mindlercare.com en mindler.se-websites (gezamenlijk de “Site“), evenals de diensten (“Diensten“) beschikbaar voor gebruikers en zorgverleners (hierna te noemen”Zorgverleners“) via de Site. 

1.2 Mindler is een geregistreerde Zorgaanbieder onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ). Bij het gebruik van de Dienst bent u tevens onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ, opgesteld door GGZ Nederland, het landelijk platform GGZ en de Consumentenbond. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

 2. Diensten 

 2.1 Mensen registreren zich als gebruiker (hierna aangeduid als een “Gebruiker“, “je” en “jouw” ) door een persoonlijk account aan te maken (hierna een ”   Gebruikersaccount “) en dat account te gebruiken om een sessie te boeken om een psychologist/BIG registered psychologist (hereinafter referred to as “Psychologist“) en/of gebruik maken van andere Diensten die op de site worden aangeboden, zoals iCGT-programma’s. De applicaties kunnen ook worden gebruikt voor zelfcontroledoeleinden. De geboekte sessie vindt plaats door middel van een videogesprek. Tijdens het geboekte videogesprek kan de Gebruiker zijn of haar aandoening nader beschrijven aan de Zorgverlener. De Gebruiker kan ook informatie over zijn of haar toestand aan de Zorgverlener verstrekken via het persoonlijke Gebruikersaccount. Op basis van de informatie van de Gebruiker stelt de Zorgverlener een passende behandeling voor aan de Gebruiker. 

2.2 Mindler werkt uitsluitend met gediplomeerde Psychologen. In verband met het contact met een Zorgaanverlener wordt het zorgbezoek in uw medisch dossier geregistreerd als een bezoek aan de betreffende Zorgverlener. 

2.3 Mindler biedt sessies met Psychologen aan gebruikers in de tweedelijnszorg. Dit komt dus overeen met het zorgniveau dat wordt geboden in een medisch centrum, gezondheidscentrum of vergelijkbaar. Mindler kan daarom geen zorg bieden waarvoor specialistische expertise (SGGZ) of  psychiatrie vereist is. Dat betekent dat Mindler’s Psychologen, na het inwinnen van informatie hierover en voor aanvang van de behandeling, het recht hebben om te weigeren een behandelovereenkomst te sluiten met gebruikers die geacht worden zich op het verkeerde niveau van zorg te bevinden. Als tijdens de behandeling blijkt dat de gebruiker zorg nodig heeft op een niveau dat Mindler niet kan bieden, zal Mindler alle redelijke inspanningen leveren om de gebruiker door te verwijzen naar de juiste specialist. Als de gebruiker een dergelijke verwijzing niet accepteert en Mindler de behandeling niet kan voortzetten zonder risico voor de geestelijke gezondheid van de gebruiker, zal Mindler de gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte stellen (inclusief elektronische communicatiemiddelen) en heeft Mindler het recht om de behandeling 14 dagen na het geven van de behandeling te beëindigen. 

2.4 In gevallen waarin de Gebruiker Diensten wordt verleend onder deze Overeenkomst door middel van een abonnement, betaling of salaris of een centraal aangekochte overeenkomst via een werkgever of vergelijkbaar, zijn de volgende bepalingen niet van toepassing: hoofdstuk 7, paragrafen 12.1 en hoofdstuk 13.

2.5 Deze Overeenkomst en andere informatie over Mindler Diensten zijn beschikbaar op de site.

3. De applicatie en gebruikersaccount

3.1 Het Gebruikersaccount is persoonlijk en mag alleen door de Gebruiker worden gebruikt die het Gebruikersaccount heeft geregistreerd. Een Gebruikersaccount mag niet worden overgedragen of uitgeleend aan een andere persoon.

3.2 De Gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor elke actie die wordt uitgevoerd bij het gebruik van zijn of haar Gebruikersaccount.

3.3 Mindler is niet aansprakelijk voor misbruik van een Gebruikersaccount door een externe persoon en is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgen en/of schade die hieruit voortvloeit. 3.4 Om een Gebruikersaccount te registreren en een Overeenkomst met Mindler aan te gaan, moet de Gebruiker ten minste achttien (18) jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig paspoort of geldige ID-kaart voor identificatiedoeleinden. 

3.5 De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat voldoende preciezie wordt besteed aan de juistheid van de gegevens, waaronder eventueel contactgegevens en gezondheidsgegevens, die hij of zij bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt. Mindler is niet verantwoordelijk voor behandeling als gevolg van het verstrekken van verkeerde gegevens. De Gebruiker verplicht zich, zijn of haar persoonlijk profiel in de applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst bijgewerkt en actueel te houden. Mindler dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van wijzigingen door middel van een update direct in de App of per e-mail aan info@mindler.nl.

 3.6 De Gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor de informatie die hij of zij in of via de applicatie verstrekt. Voor meer informatie over het beheer van persoonsgegevens door Mindler verwijzen we je naar het privacybeleid van Mindler dat beschikbaar is op de site.

 3.7 Door een Gebruikersaccount in de applicatie te registreren, bevestigt en aanvaardt de Gebruiker de technische specificaties, voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de applicatie die zijn uiteengezet in de Mindler-servicebeschrijvingen die op elk moment van toepassing zijn en beschikbaar zijn op de site.

 3.8 Door zich te registreren voor een Gebruikersaccount in de applicatie, bevestigt en aanvaardt de Gebruiker dat de contactgegevens die hij of zij heeft verstrekt, door Mindler kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met de Gebruiker door middel van mails, telefoontjes en mededelingen met informatie en aanbiedingen. De Gebruiker kan zich op elk moment specifiek uitschrijven voor deze communicatie.

3.9 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet de Gebruiker de applicatie toegang geven tot audio en video op het apparaat van de Gebruiker en moet hij verbonden zijn met een goed werkende internet verbinding. Geluid en bewegende beelden worden in real time verwijderd en worden op geen enkele manier bewaard na het video consult. Aan de andere kant worden afbeeldingen en bestanden die de Gebruiker uploadt naar de Dienst via de chat of in vragenlijsten verzameld en opgeslagen in het logboek van de Gebruiker. Mindler legt informatie vast over de afspraken van de Gebruiker met Zorgverleners om de Gebruiker inzicht te geven in de zorg en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als zorgaanbieder. Lees meer over het opslaan van gegevens en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons beleid inzake persoonlijke gegevens en privacy. 

3.10 Door Mindler in de applicatie gepubliceerde of verstrekte Content kan worden gebruikt bij de behandeling of als preventieve zelfzorg. Content die wordt gebruikt als onderdeel van de behandeling is een aanvulling op het medisch advies dat de Zorgverlener aan de Gebruiker geeft en is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van de beoordeling, diagnose of behandeling van een psycholoog voor welke aandoening dan ook. Het gebruik van de App tijdens de behandeling is bedoeld als hulpmiddel voor de Zorgverlener om zijn of haar patiënten effectievere zorg te bieden. 

3.11 De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn of haar Gebruikersaccount wordt gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst, de andere voorwaarden en instructies in de applicatie en zijn op elk moment in lijn met de toepasselijke wetgeving. 

4. Prijzen en betaling

 4.1 De prijs van de Dienst is afhankelijk van het type psycholoog, de duur van de behandeling en waar de Gebruiker verzekerd is. De prijzen voor de Diensten staan altijd vermeld op de Betaalpagina van de Site. 

4.2 Betaling voor videogesprekken of andere Diensten vindt plaats nadat het videogesprek heeft plaatsgevonden of nadat de Dienst is verleend. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord dat u wordt gefactureerd volgens het Nederlandse zorgsysteem. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de geldende voorwaarden bij de gecontracteerde verzekeringsmaatschappij.

4.3 Cliënt is verantwoordelijk voor het bekend zijn van de juiste NAW-gegevens bij de zorgaanbieder en is verantwoordelijk voor het actualiseren daarvan tot een jaar na afloop van de behandeling.

 Betalingsvoorwaarden van toepassing op bedrijven 

Mindler biedt specifieke aanbiedingen aan bedrijven die de diensten aan hun werknemers willen aanbieden. De prijs- en betalingsvoorwaarden voor deze Diensten zijn beschreven in de bijzondere voorwaarden die Mindler heeft toegezonden en die door het bedrijf zijn aanvaard. Door deze bijzondere voorwaarden te aanvaarden, commiteert het bedrijf zich ertoe deze overeenkomst mee te delen aan zijn werknemers die de diensten gebruiken.

 5. Beperking van aansprakelijkheid 

5.1 Binnen de in deze hoofdstuk 5 gestelde grenzen is Mindler er verantwoordelijk voor dat de App beschikbaar is in overeenstemming met onderstaande paragrafen 5.2, 5.3, 5.5 en 5.6. Daarnaast is Mindler verantwoordelijk voor de opslag van de door de Gebruiker en de Zorgaanbieder in de App verstrekte en geüploade informatie.

5.2 Mindler streeft ernaar om de applicatie goed bereikbaar te houden, zodat Gebruiker op elk moment van de dag of nacht toegang heeft tot zijn of haar Gebruikersaccount. De videogesprekken worden door Gebruiker geboekt via de boekingsfuncties die via het boekingssysteem van de applicatie of door de Zorgaanbieder worden aangeboden. De applicatie en de videogesprekken worden geleverd in overeenstemming met het bovenstaande, met uitzondering van geplande, gemelde onderbrekingen in de applicatie voor onderhoud of onderbrekingen buiten de macht van Mindler.

5.3 Mindler is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de dienst of in de beschikbaarheid veroorzaakt door: i) een fout in de hardware/apparatuur van de Gebruiker, het verbindingsnetwerk, de software van de Gebruiker of fouten in software die producten van derden vormen die Mindler niet kan verhelpen ondanks het feit dat zij heeft getracht deze op professionele wijze te verhelpen of te omzeilen; ii) andere omstandigheden waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is uit hoofde van de Overeenkomst; iii) virussen of andere aanvallen op de veiligheid ondanks het feit dat Mindler professionele maatregelen heeft genomen; of iv) omstandigheden die overmacht vormen uit hoofde van hoofdstuk 13 hieronder.

5.4 Melden van een storing of verstoring in het functioneren van de applicatie of de beschikbaarheid kan onverwijld worden gegeven aan de Klantenservice van Mindler via info@mindler.nl of via de App. De openingstijden van de Klantenservice zijn 08:00-18:00 uur op werkdagen (met uitzondering van feestdagen). 

5.5 Mindler is verantwoordelijk voor de werking van de applicatie, waaronder het verzorgen van videogesprekken tussen Gebruikers en en Psychologen of Zorgverleners en daarmee samenhangende Diensten zoals opslag van informatie en andere door Mindler in de applicatie verstrekte informatie. 

5.8 Mindler is niet aansprakelijk voor inhoud die is gekoppeld aan of afkomstig van de Site. 

5.7 Storingen moeten in eerste instantie worden verholpen door middel van probleemoplossing, als dat zonder onnodige kosten of ongemak voor Mindler kan worden gedaan. Mindler heeft te allen tijde het recht om op eigen kosten de fout te verhelpen, op voorwaarde dat dit binnen een redelijke tijd kan worden gedaan en zonder noemenswaardig ongemak voor de Gebruiker. Indien het gebrek niet kan worden verholpen, heeft de Gebruiker recht op een redelijke prijsverlaging en vergoeding van de gegronde, directe schade, met inachtneming van de volgende beperkingen.

5.8 Mindler is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Gebruiker veroorzaakte fouten of enige omstandigheid waarvoor de Gebruiker aansprakelijk is. Evenmin is Mindler aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijk letsel of andere gevolgen die direct of indirect kunnen voortvloeien uit gebruik of misbruik van de in de applicatie verstrekte, gepresenteerde of genoemde informatie. De aansprakelijkheid van Mindler is onder alle omstandigheden beperkt tot aansprakelijkheid voor bewezen, directe schade en tot een maximum bedrag gelijk aan 1200 euro (EUR). Mindler is dus in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving, verlies van verwachte besparingen en/of andere indirecte schade als gevolg van een fout.

5.9 De Gebruiker dient, indien er sprake is van een vastgestelde psychologische behandeling/interventie, voor zover bekend verder geheel gezond te zijn en stemt ermee in om bij ernstige ziekteverschijnselen adequate zorg te zoeken in een instelling zoals een gezondheidscentrum of spoedeisende hulp, enz. Mindler is in dergelijke situaties niet het juiste niveau van zorg. Ook bij acute suïcidale gedachten, maar geen actieve behandeling bij Mindler NL, dient de Gebruiker zich voor begeleiding en advies niet te wenden tot Mindler, maar tot de daarvoor geschikte spoedeisende hulp, eigen huisarts of 112. 

5.10 Tijdens actieve behandeling bij Mindler NL en in het geval van acute suïcidale gedachten tijdens spreekuren kan de cliënt contact opnemen met de behandelend psycholoog via het CS team. Buiten kantooruren is de huisarts/de huisartsenpost van de Gebruiker verantwoordelijk.

5.11 Bij gebruik van preventieve B2B diensten: In geval van acute suïcidale gedachten dient de Gebruiker zich niet tot Mindler te wenden, maar tot een geschikte hulpverleningsinstelling, de eigen huisarts of bel 112 voor begeleiding en advies. 

 6. Intellectuele eigendomsrechten 

 6.1 Auteursrecht, eigendomsrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op Mindler’s handelsmerken, bedrijfsnaam, de App en alle documenten die door Mindler in de App of op onze website worden gebruikt en/of verstrekt, behoren toe aan Mindler met alle rechten voorbehouden. Dat betekent dat Mindler het recht heeft om vrijelijk over dergelijke intellectuele eigendomsrechten te beschikken. 

6.2 Het kopiëren, wijzigen, overdragen en/of ander gebruik van materialen van Mindler dat niet uitdrukkelijk schriftelijk door Mindler is toegestaan, is verboden. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat ongeoorloofd gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Mindler een schending vormt van deze Overeenkomst. In het bijzonder is het de Gebruiker verboden de elementen van het Platform op welke manier dan ook, direct en/of indirect, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te transformeren, te vertalen, te publiceren en te communiceren.

 6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van Mindler’s levering van de App en/of andere diensten komen toe aan Mindler met alle rechten voorbehouden. Dergelijke exclusieve rechten omvatten het recht van Mindler om vrijelijk over dergelijke resultaten te beschikken, inclusief het recht om ze vrijelijk te wijzigen, over te dragen en toe te kennen. 

6.4 De bepalingen van deze hoofdstuk ‎6 moeten van toepassing zijn ongeacht de manier en vorm waarin de resultaten zijn geproduceerd en ongeacht of de resultaten door Mindler alleen of in samenwerking met een ander zijn geproduceerd. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn ook van toepassing nadat de Overeenkomst tussen Mindler en de Gebruiker is komen te vervallen.

7. Boeken en annuleren van een videogesprek

7.1 De Gebruiker kan slechts bij één (1) psycholoog tegelijk een sessie boeken en het is verboden om meerdere sessies bij verschillende psychologen tegelijk te boeken. Nadat een sessie bij een psycholoog is afgesloten, kan een verzoek tot overdracht van de behandeling worden ingediend.

7.2 Een geboekt videogesprek kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de aanvangstijd van het geboekte videogesprek. Indien een geboekt videogesprek binnen de hierboven vermelde tijd wordt geannuleerd, zal het consult niet in rekening worden gebracht.

7.3 Indien een videogesprek door de Gebruiker later dan 24 uur voor het geboekte tijdstip wordt geannuleerd of de Gebruiker niet komt opdagen voor het videogesprek, dient de Gebruiker no show-kosten te betalen. De factuur wordt naar het geregistreerde adres van de Gebruiker gestuurd. Betaling is verschuldigd 30 dagen na de factuurdatum. Mindler behoudt zich het recht voor aanmaningskosten in rekening te brengen als de betaling te laat is.

7.4 In het geval dat de Gebruiker de App gebruikt via bijvoorbeeld een abonnement, subsidie of salarisvoordeel, of een centraal onderhandelde overeenkomst via zijn werkgever of vergelijkbaar, gelden andere annuleringsregels volgens een afzonderlijke overeenkomst.

8. Ongeoorloofd gebruik

8.1 Mindler neemt ieder ongeoorloofd gebruik van de applicatie en het Gebruikersaccount in strijd met deze Overeenkomst en/of ons op enig moment geldende beleid ten aanzien van gegevensverwerking, beveiliging, ethiek, etc. serieus. Het filmen van consulten met zorgpersoneel of het verspreiden van dergelijk materiaal op welke wijze dan ook is bijvoorbeeld verboden. Mindler zal optreden tegen daadwerkelijk of gevreesd ongeoorloofd gebruik van de applicatie, Gebruikersaccount, etc. 

8.2 Mindler behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie uit de applicatie te verwijderen, het Gebruikersaccount te sluiten of andere maatregelen te nemen wegens schending van de Overeenkomst door de Gebruiker of om de reputatie en/of applicatie te beschermen tegen oneigenlijk gebruik met of zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving en zonder aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen. In het geval van een dergelijke sluiting heeft Mindler ook het recht om de Overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met hoofdstuk 12 hieronder.

8.3 In gevallen waarin de Gebruiker de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving schendt of indien hij of zij de applicatie heeft gebruikt op een illegale manier of op een manier die niet is toegestaan, is de Gebruiker verplicht Mindler te vergoeden en schadeloos te stellen voor alle schade die Mindler daardoor lijdt (inclusief maar niet beperkt tot de kosten van vertegenwoordigers, gerechtskosten en alle vorderingen van derden).

 9. Kwaliteitswaarborging

9.1 Mindler is verplicht tot kwaliteitsborging van de verleende zorg, verstrekt op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Door gebruik te maken van Mindler Services heeft de Gebruiker ingestemd met het aangaan van dit contract voor medische behandeling. Mindler houdt zich tegelijkertijd aan de wettelijke voorwaarden voor het verwerken van uw gegevens in het kader van een geneeskundig behandelcontract, te vinden in de Wgbo.

10. Bescherming van persoonsgegevens

10.1 De bepalingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker staan in het Privacybeleid van Mindler, toegankelijk via Site.

11. Wijzigen van functie en voorwaarden

 11.1 Mindler behoudt zich het recht voor om de reikwijdte en functie van de Gebruikersaccount en de applicatie te wijzigen. De service die wordt geleverd in de applicaties, waaronder bijvoorbeeld lay-out, inhoud, kenmerken of functies, kan veranderen en kan ertoe leiden dat de Overeenkomst wordt beïnvloed. De Gebruiker wordt via de applicatie en/of e-mail op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

 11.2 Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, is van toepassing vanaf acceptatie door de Gebruiker, voor de duur van het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of de sluiting van hun account door Mindler onder de onderstaande beëindigingsbepalingen. De algemene voorwaarden die op elk moment van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de Site.

 11.3 In geval van weigering van de Overeenkomst erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij geen toegang zal hebben tot de Diensten die via de Site worden aangeboden.

12. Opzegging

 12.1 Gebruiker heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een dergelijke kennisgeving van beëindiging wordt gedaan, zal Mindler het Gebruikersaccount van de Gebruiker verwijderen en informatie met betrekking tot de Gebruiker die is verstrekt en opgeslagen, zonder onnodige vertraging verwijderen. Sommige informatie kan worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met het privacybeleid van Mindler. 

12.2 Mindler is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de Gebruiker deze Overeenkomst schendt of vermoedelijk zal schenden en hij niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling en in het in paragraaf 2.4 beschreven geval, een oplossing heeft gevonden. Bij een dergelijke beëindiging wordt het Gebruikersaccount van de Gebruiker afgesloten, waarna de Overeenkomst automatisch ophoudt van toepassing te zijn. Informatie over de Gebruiker die is opgeslagen in de App zal worden verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met het Privacybeleid. 

12.3 Gebruikers van wie het Gebruikersaccount in overeenstemming met deze paragraaf is gesloten, hebben niet het recht zich opnieuw te registreren of zich aan te melden voor een nieuw Gebruikersaccount zonder daarvoor specifieke toestemming van Mindler te verkrijgen.

12.4 Mindler is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst met een opzegtermijn van dertig (30) dagen te beëindigen, indien Mindler de Diensten niet meer aan de Gebruikers kan leveren, met name als gevolg van technische of operationele redenen die buiten de macht van Mindler liggen of door sluiting van de Diensten van Mindler.

12.5 Mindler heeft het recht het Gebruikersaccount te beëindigen indien het gedurende 24 maanden niet is gebruikt.

12.6 Ongeacht Mindler haar in dit hoofdstuk 12 uiteengezette recht om de Overeenkomst te beëindigen, blijft zij haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de continuïteit van zorg jegens Gebruiker nakomen.

13. Overmacht

 13.1 Mindler betaalt geen schadevergoeding als gevolg van stakingen, brand, uitoefening van openbaar gezag, arbeidsconflicten, ongevallen, storingen of vertragingen van onderaannemers, storingen in openbare communicatiesystemen of andere omstandigheden buiten de schuld van Mindlers controle, die Mindler redelijkerwijs niet had kunnen verwachten en waarvan Mindler de gevolgen redelijkerwijs niet had kunnen vermijden of voorkomen. Indien de omstandigheid conform dit lid langer dan dertig (30) dagen voortduurt, heeft een partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Onder dergelijke omstandigheden heeft de Gebruiker recht op terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen voor geboekte maar niet doorgegaane videomeetings. 

14. Kennisgeving en marketing

 14.1. Mindler kan   promotionele marketing-e-mails en marketingnieuwsbrieven naar Gebruikers sturen om informatie over onze producten of Diensten te delen. De gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor mailinglijsten. 

 15. Mededelingen 

15.1 De Gebruiker dient in de App het e-mailadres en telefoonnummer op te geven waarnaar hij of zij wil dat Mindler van tijd tot tijd mededelingen stuurt, zoals bevestigingen en informatie over aangeboden producten en diensten. De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor mailinglijsten.

15.2 Kennisgevingen van beëindiging krachtens deze Overeenkomst moeten per e-mail worden verzonden.

 15.3 Kennisgevingen onder deze Overeenkomst moeten worden geacht te zijn ontvangen door de ontvanger: a) indien verzonden per e-mail: wanneer de ontvangst naar behoren is bevestigd, wat bijvoorbeeld kan gebeuren door middel van een ontvangstbevestiging, b) bij aangetekende verzending: twee werkdagen na verzending, of c) indien geleverd door een koerier: op het moment van overhandiging. 

 De Gebruiker moet Mindler onverwijld op de hoogte stellen als hij of zij zijn of haar contactgegevens wijzigt door deze bij te werken via het Gebruikersaccount of door een bericht te sturen naar  info@mindler.nl.

 16. Overdracht van de overeenkomst en verplichtingen uit de overeenkomst 

 16.1 De Gebruiker heeft niet het recht om deze Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan een andere persoon.

 16.2 Mindler heeft een onbeperkt recht om onderaannemers in te schakelen voor de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst. 

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 17.1 Geschillen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van deze Overeenkomst en de daarmee verband houdende rechtsverhouding, moeten worden beslecht in overeenstemming met Nederlands recht door een algemene rechtbank, met de Rechtbank Amsterdam als rechtbank van eerste aanleg, tenzij anders is overeengekomen.

17.2 Als u klachten heeft met betrekking tot de diensten van Mindler (bijv. iets dat onder deze overeenkomst of ons privacybeleid valt) kunt u contact met ons opnemen via info@mindler.nl en zullen wij trachten u binnen 28 dagen te antwoorden om uw klacht op te lossen, of deze voorleggen aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

 17.3 In het geval van invordering van een betaling op basis van betalingsverplichtingen voortkomend uit deze Overeenkomst, kan de zaak worden verwezen naar de Nederlandse Rechtshandhavingsinstantie of een andere invorderingsprocedure, niettegenstaande de overige bepalingen in hoofdstuk 14.1 hierboven.