Algemene voorwaarden

Belangrijkste updates

  • We hebben het gebruik van de voorwaarden geüniformeerd om de inhoud van deze overeenkomst te verduidelijken.

  • In hoofdstuk 8 hebben we duidelijk gemaakt wat wordt bedoeld met ongeoorloofd gebruik.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 23-01-2024.

Door de Mindler diensten te gebruiken, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden (hierna te noemen de "Overeenkomst"). Lees de volgende Overeenkomst zorgvuldig door voordat je de Mindler Diensten gebruikt (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 2.1). Indien je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, maak dan geen gebruik van de Mindler Diensten. 

1. Reikwijdte en toepasselijkheid van de overeenkomst 

1.1 Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van online interfaces en eigendommen (bijv. website en applicaties) die eigendom zijn van en beheerd worden door Minder NL (gezamenlijk aangeduid als "Mindler", "wij", "ons" en "onze"), inclusief de Mindler-applicaties (de “Applicatie”) en mindlercare.com en mindler.se-websites (gezamenlijk de "Site"), evenals de diensten ("Diensten") beschikbaar voor gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) en psychologen (zoals hieronder gedefinieerd") via Applicatie en/ of de Site. 

1.2 Mindler is een geregistreerde zorgaanbieder ( "Zorgaanbieder")onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ). Bij het gebruik van de Dienst bent u tevens onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ, opgesteld door GGZ Nederland, het landelijk platform GGZ en de Consumentenbond. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

2. Diensten 

2.1 Mensen registreren zich als gebruiker (hierna aangeduid als een "Gebruiker", "je" en "jouw" ) door een persoonlijk account aan te maken (hierna een "Gebruikersaccount") en dat account te gebruiken om een sessie te boeken om een psychologist/BIG registered psychologist (hereinafter referred to as "Psychologist") en/of gebruik maken van andere Diensten die via de Applicatie en/of de Site, inclusief maar niet beperkt tot online therapiesessies uitgevoerd door dergelijke psychologen en op internet gebaseerde programma's voor cognitieve gedragstherapie (“iCBT”) (hierna “Diensten” genoemd) De applicaties kunnen ook worden gebruikt voor zelf controledoeleinden. De geboekte sessie vindt plaats door middel van een videogesprek via de Applicatie of de Site. Tijdens het geboekte videogesprek kan de Gebruiker zijn of haar aandoening nader beschrijven aan de Psycholoog. De Gebruiker kan ook informatie over zijn of haar toestand aan de Zorgverlener verstrekken via hun persoonlijke Gebruikersaccount. Op basis van de informatie van de Gebruiker stelt de Psycholoog een passende behandeling voor aan de Gebruiker. 

2.2 Mindler werkt uitsluitend met gediplomeerde Psychologen. In verband met het contact met een Zorgverlener worden de zorg bezoeken van de Gebruiker in het medisch dossier geregistreerd als een bezoek aan de betreffende Zorgverlener. 

2.3 Mindler biedt sessies met Psychologen aan Gebruikers in de tweedelijnszorg. Dit komt dus overeen met het zorgniveau dat wordt geboden in een medisch centrum, gezondheidscentrum of vergelijkbaar. Mindler kan daarom geen zorg bieden waarvoor specialistische expertise (SGGZ) of psychiatrie vereist is. Dat betekent dat Mindler's Psychologen, na het inwinnen van informatie hierover en voor aanvang van de behandeling, het recht hebben om te weigeren een behandelovereenkomst te sluiten met gebruikers die geacht worden zich op het verkeerde niveau van zorg te bevinden. Als tijdens de behandeling blijkt dat de gebruiker zorg nodig heeft op een niveau dat Mindler niet kan bieden, zal Mindler alle redelijke inspanningen leveren om de gebruiker door te verwijzen naar de juiste specialist. Als de Gebruiker een dergelijke verwijzing niet accepteert en Mindler de behandeling niet kan voortzetten zonder risico voor de geestelijke gezondheid van de Gebruiker, zal Mindler de Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte stellen (inclusief elektronische communicatiemiddelen) en heeft Mindler het recht om de behandeling 14 dagen na het geven van de behandeling te beëindigen. 

2.4 In gevallen waarin de Gebruiker Diensten wordt verleend onder deze Overeenkomst door middel van een abonnement, betaling of salaris of een centraal aangekochte overeenkomst via een werkgever of vergelijkbaar, hoofdstuk 7 en paragraaf 11.1 zijn niet van toepassing en dergelijke zaken zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst.

2.5 Deze Overeenkomst en andere informatie over Mindler Diensten zijn beschikbaar in de Applicatie en/of op de Site.

2.6 Gebruiker dient, in het geval dat er sprake is van vastgestelde psychologische behandeling/interventie, voor zover bekend verder volkomen gezond te zijn en stemt ermee in om bij ernstige ziektesymptomen adequate zorg te zoeken in een instelling zoals een gezondheidscentrum of spoedeisende hulp. Mindler biedt in dergelijke situaties niet het juiste zorgniveau. Bij acute suïcidale gedachten, maar geen actieve behandeling bij Mindler, dient de Gebruiker zich eveneens niet te wenden tot Mindler, maar tot een passende spoed psychiatrische instelling of te bellen naar 112 of 0800-0113 voor begeleiding en advies.

2.7 Tijdens actieve behandeling bij Mindler en bij acute suïcidale gedachten kan de cliënt tijdens kantooruren contact opnemen met zijn behandelend psycholoog. Buiten kantooruren is de huisarts/huisartsenpost van Gebruiker verantwoordelijk.

2.8 Bij gebruik van preventieve B2B-diensten: Bij acute suïcidale gedachten dient de Gebruiker zich niet te wenden tot Mindler, maar tot een passende crisisdienst, de eigen huisarts van de Gebruiker of te bellen naar 112 of 0800-0113 voor begeleiding en advies.

3. De applicatie, Site en Gebruikersaccount

3.1 Het Gebruikersaccount is persoonlijk en mag alleen door de Gebruiker worden gebruikt die het Gebruikersaccount heeft geregistreerd. Een Gebruikersaccount mag niet worden overgedragen of uitgeleend aan een andere persoon.

3.2 De Gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Gebruikersaccount. De Gebruiker mag een andere persoon of derde partij geen toegang geven tot het Gebruikersaccount, deze gebruiken of wijzigen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van het Gebruikersaccount door de inloggegevens uitsluitend voor zichzelf geheim te houden. De Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het handhaven van de volledigheid en juistheid van de inhoud van het Gebruikersaccount. Neem contact op met info@mindler.nl als u vermoedt dat een ander individu of derde partij toegang heeft gekregen tot uw Gebruikersaccount.

3.3 Mindler is niet aansprakelijk voor misbruik van een Gebruikersaccount door een externe persoon en is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgen en/of schade die hieruit voortvloeit. 3.4 Om een Gebruikersaccount te registreren en een Overeenkomst met Mindler aan te gaan, moet de Gebruiker ten minste achttien (18) jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig paspoort of geldige ID-kaart voor identificatiedoeleinden. 

3.5 De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat voldoende precisie wordt besteed aan de juistheid van de gegevens, waaronder eventueel contactgegevens en gezondheidsgegevens, die hij of zij bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt. Mindler is niet verantwoordelijk voor behandeling als gevolg van het verstrekken van verkeerde gegevens. De Gebruiker verplicht zich, zijn of haar persoonlijke profiel in de Applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst bijgewerkt en actueel te houden. Mindler dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van wijzigingen door middel van een update direct in de Applicatie of per e-mail aan info@mindler.nl.

3.6 Gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor de informatie die hij of zij in of via de Applicatie en/of de Site verstrekt. Voor meer informatie over het beheer van persoonlijke gegevens door Mindler, inclusief voor welke doeleinden Mindler persoonlijke gegevens kan gebruiken, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Mindler, dat beschikbaar is op de Applicatie en/of de Site.

3.7 Door een Gebruikersaccount in de Applicatie en/of de Site te registreren, bevestigt en aanvaardt de Gebruiker de technische specificaties, voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de Applicatie en/of de Site die zijn uiteengezet in de Minder Service Beschrijvingen die op enig moment van toepassing zijn en die zijn beschikbaar op de Applicatie en/of de Site.

3.8 Door zich te registreren voor een Gebruikersaccount in de Applicatie en/of de Site, bevestigt en accepteert de Gebruiker dat de door hem verstrekte contactgegevens door Mindler kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met de Gebruiker door middel van mailings (post of e-mail), telefoongesprekken en mededelingen met informatie en aanbiedingen. De Gebruiker kan zich op elk moment specifiek afmelden voor marketingcommunicatie (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 14).

3.9 Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker de Applicatie en/of de Site toegang geven tot audio en video op het apparaat van de Gebruiker en verbonden zijn met een netwerk. Geluid en bewegend beeld worden realtime verwijderd en na de vergadering op geen enkele manier bewaard. Gegevens over afspraken van Gebruiker met Psychologen en gegevens die Gebruiker via vragenlijsten uploadt naar de Dienst worden vastgelegd en opgeslagen in het medisch dossier van Gebruiker om Gebruiker inzicht te geven in de zorg en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In verband met de dienstverlening kunnen administratieve medewerkers ook administratieve aantekeningen maken in het medisch dossier. Lees meer over de informatieopslag en verwerking van persoonsgegevens door Mindler in het Privacybeleid.

3.10 Inhoud die door Mindler in de Applicatie en/of de Site wordt gepubliceerd of verstrekt, kan worden gebruikt ten behoeve van de Dienst of als preventieve zelfzorg. iCBT-programma's die worden gebruikt als onderdeel van de Dienst vormen een aanvulling op de Dienst die de Psycholoog aan de Gebruiker levert, en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van de beoordeling, diagnose of behandeling door een Psycholoog voor welke aandoening dan ook. Het gebruik van de iCBT-programma’s is bedoeld als hulpmiddel om de Psycholoog te helpen de Gebruiker effectief van dienst te zijn.

3.11 De Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat zijn Gebruikersaccount op elk moment wordt gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst, de andere voorwaarden en instructies in de Applicatie en/of op de Site en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

4. Prijzen en betaling

4.1 De prijs van de Dienst is afhankelijk van het type psycholoog, de duur van de behandeling en waar de Gebruiker verzekerd is. De prijzen voor de Diensten staan altijd vermeld op de Betaalpagina van de Site. 

4.2 Betaling voor videogesprekken of andere Diensten vindt plaats nadat het videogesprek heeft plaatsgevonden of nadat de Dienst is verleend. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord dat u wordt gefactureerd volgens het Nederlandse zorgsysteem. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de geldende voorwaarden bij de gecontracteerde verzekeringsmaatschappij.

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bekend zijn van de juiste NAW-gegevens bij de zorgaanbieder en is verantwoordelijk voor het actualiseren daarvan tot een jaar na afloop van de behandeling.

Betalingsvoorwaarden van toepassing op bedrijven 

Mindler biedt specifieke aanbiedingen aan bedrijven die de diensten aan hun werknemers willen aanbieden. De prijs- en betalingsvoorwaarden voor deze Diensten zijn beschreven in de bijzondere voorwaarden die Mindler heeft toegezonden en die door het bedrijf zijn aanvaard. Door deze bijzondere voorwaarden te aanvaarden, committeert het bedrijf zich ertoe deze overeenkomst mee te delen aan zijn werknemers die de diensten gebruiken.

5. Beperking van aansprakelijkheid 

5.1 Binnen de in deze hoofdstuk 5 gestelde grenzen is Mindler er verantwoordelijk voor dat de Applicatie en/ of Site beschikbaar is in overeenstemming met onderstaande paragrafen 5.2, 5.3, 5.5. Daarnaast is Mindler verantwoordelijk voor de opslag van de door de Gebruiker en de Psycholoog in de Applicatie en/ of Site verstrekte en geüploade informatie.

5.2 Mindler streeft ernaar om de Applicatie en/ of Site goed bereikbaar te houden, zodat Gebruiker op elk moment van de dag of nacht toegang heeft tot zijn of haar Gebruikersaccount. De videogesprekken worden door Gebruiker geboekt via de boeking functies die via het boekingssysteem van de Applicatie en/ of Site of door de Psycholoog worden aangeboden. De Applicatie en de videogesprekken worden geleverd in overeenstemming met het bovenstaande, met uitzondering van geplande, gemelde onderbrekingen in de Applicatie voor onderhoud of onderbrekingen buiten de macht van Mindler.

5.3 Mindler is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen in de Dienst of enige beschikbaarheid veroorzaakt door: i) een fout in de hardware/apparatuur van de Gebruiker, het verbindingsnetwerk, de software van de Gebruiker of fouten in software die producten van derden vormen die Mindler niet kan verhelpen ondanks het feit dat zij heeft getracht deze op professionele wijze te verhelpen of te omzeilen; ii) andere omstandigheden waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is uit hoofde van de Overeenkomst; iii) virussen of andere aanvallen op de veiligheid ondanks het feit dat Mindler professionele maatregelen heeft genomen; of iv) omstandigheden die overmacht vormen uit hoofde van hoofdstuk 13 hieronder.

5.4 Melden van een storing of verstoring in het functioneren van de Applicatie en/ of Site of de beschikbaarheid kan onverwijld worden gegeven aan de Klantenservice van Mindler via info@mindler.nl of via de Applicatie.. De openingstijden van de Klantenservice zijn 08:00-18:00 uur op werkdagen (met uitzondering van feestdagen). 

5.5 Mindler is verantwoordelijk voor de werking van de Applicatie en/of de Site, inclusief het verzorgen van videogesprekken tussen Gebruikers en Psychologen, en daarmee samenhangende Diensten, zoals het opslaan van informatie en andere informatie die Mindler in de Applicatie en/of of de Site.

5.6 Mindler is niet aansprakelijk voor de inhoud van links in de Applicatie en/of de Site.

5.7 Storingen moeten in eerste instantie worden verholpen door middel van probleemoplossing, als dat zonder onnodige kosten of ongemak voor Mindler kan worden gedaan. Mindler heeft te allen tijde het recht om op eigen kosten de fout te verhelpen, op voorwaarde dat dit binnen een redelijke tijd kan worden gedaan en zonder noemenswaardig ongemak voor de Gebruiker. Indien het gebrek niet kan worden verholpen, heeft de Gebruiker recht op een redelijke prijsverlaging en vergoeding van de gegronde, directe schade, met inachtneming van de volgende beperkingen.

5.8 Mindler is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten veroorzaakt door de Gebruiker of enige omstandigheid waarvoor de Gebruiker aansprakelijk is. Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving: (i) zal de totale aansprakelijkheid van Mindler onder deze Overeenkomst onder alle omstandigheden beperkt zijn tot aansprakelijkheid voor onderbouwde, directe schade en tot een maximumbedrag gelijk aan [EUR duizend (1.000)]; en (ii) Mindler is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor gevolgschade, inkomstenderving, verlies van verwachte besparingen en/of andere indirecte schade onder deze Overeenkomst.

6. Intellectuele eigendomsrechten 

6.1 Auteursrecht, eigendomsrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op Mindler's handelsmerken, bedrijfsnaam, de Applicatie en alle documenten die door Mindler in de Applice en/ of op de Site worden gebruikt en/of verstrekt, behoren toe aan Mindler met alle rechten voorbehouden. Dat betekent dat Mindler het recht heeft om vrijelijk over dergelijke intellectuele eigendomsrechten te beschikken. 

6.2 Het kopiëren, wijzigen, overdragen en/of ander gebruik van materialen van Mindler dat niet uitdrukkelijk schriftelijk door Mindler is toegestaan, is verboden. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat ongeoorloofd gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Mindler een schending vormt van deze Overeenkomst. In het bijzonder is het de Gebruiker verboden de elementen van de Applicatie en/ of Site  op welke manier dan ook, direct en/of indirect, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te transformeren, te vertalen, te publiceren en te communiceren.

6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de levering door Mindler van de Applicatie en/of andere Diensten berusten bij Mindler, waarbij al deze rechten strikt voorbehouden zijn.

6.4 De bepalingen van deze hoofdstuk ‎6 moeten van toepassing zijn ongeacht de manier en vorm waarin de resultaten zijn geproduceerd en ongeacht of de resultaten door Mindler alleen of in samenwerking met een ander zijn geproduceerd. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn ook van toepassing nadat de Overeenkomst tussen Mindler en de Gebruiker is komen te vervallen.

7. Boeken en annuleren van een videogesprek

7.1 De Gebruiker kan slechts bij één (1) Psycholoog tegelijk een sessie boeken en het is verboden om meerdere sessies bij verschillende Psychologen tegelijk te boeken. Nadat een sessie bij een psycholoog is afgesloten, kan een verzoek tot overdracht van de behandeling worden ingediend.

7.2 Een geboekt videogesprek kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de aanvangstijd van het geboekte videogesprek. Indien een geboekt videogesprek binnen de hierboven vermelde tijd wordt geannuleerd, zal het consult niet in rekening worden gebracht.

7.3 Indien een videogesprek door de Gebruiker later dan 24 uur voor het geboekte tijdstip wordt geannuleerd of de Gebruiker niet komt opdagen voor het videogesprek, dient de Gebruiker no show-kosten te betalen. De factuur wordt naar het geregistreerde adres van de Gebruiker gestuurd. Betaling is verschuldigd 30 dagen na de factuurdatum. Mindler behoudt zich het recht voor aanmaningskosten in rekening te brengen als de betaling te laat is.

7.4 Mindler behoudt zich het recht voor om een boeking van een sessie te weigeren of het gebruik van andere Diensten te beperken indien de Gebruiker de kosten van een eerdere boeking of gebruik van Diensten niet geheel of gedeeltelijk heeft voldaan, of wanneer er een betalingsgeschil gaande is.

7.5 In het geval dat de Gebruiker de Dienst gebruikt via bijvoorbeeld een abonnement, subsidie of salaris voordeel, of een centraal onderhandelde overeenkomst via zijn werkgever of vergelijkbaar, gelden andere annuleringsregels volgens een afzonderlijke overeenkomst.

8. Ongeoorloofd gebruik

8.1 Mindler neemt elk ongeoorloofd gebruik van de Applicatie en/of de Site en het Gebruikersaccount serieus in strijd met deze Overeenkomst en/of ons beleid dat op enig moment van toepassing is met betrekking tot gegevensverwerking, beveiliging en ethiek. Mindler zal actie ondernemen tegen feitelijk of gevreesd ongeoorloofd gebruik van de Applicatie en/of de Site, Gebruikersaccount etc. Mogelijke scenario's van ongeoorloofd gebruik die tot actie zouden kunnen leiden zijn, inclusief maar niet beperkt tot, de scenario's vermeld in de volgende paragrafen 8.1.1 -8.1.8.

8.1.1 Inboeken bij meerdere Psychologen tegelijk.

8.1.2 Meer dan drie keer wisselen van psycholoog in één behandelepisode (tenzij dit wordt geïnitieerd vanwege bijvoorbeeld specifieke behandel vereisten).

8.1.3 Herhaalde annuleringen en no-shows

8.1.4 Aanmelden bij een psycholoog ondanks b.v. verwijzing naar secundaire/gespecialiseerde zorg of tegen het professionele advies van de Psycholoog in dat Mindler geen geschikte zorgverlener is.

8.1.5 Patiënten die contact opnemen met psychologen via hun persoonlijke sociale media, e-mail, telefoon enz.

8.1.6 Filmen van zorgpersoneel tijdens een sessie, tenzij toestemming van het zorgpersoneel.

8.1.7 Doorgaan met het besturen/bedienen van zware machines tijdens een sessie, ondanks een verzoek om hiermee te stoppen.

8.1.8 Waar een psycholoog zich bedreigd voelt door (maar niet beperkt tot): schreeuwen, vloeken, onfatsoenlijke fysieke blootstelling, racistisch misbruik, discriminerende micro-agressies en gerichte bedreigingen.

8.2 Mindler behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie uit de Applicatie en/ of Site te verwijderen, het Gebruikersaccount te sluiten of andere maatregelen te nemen wegens schending van de Overeenkomst door de Gebruiker of om de reputatie en/of Applicatie en/ of Site te beschermen tegen oneigenlijk gebruik met of zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving en zonder aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen. In het geval van een dergelijke sluiting heeft Mindler ook het recht om de Overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met hoofdstuk 12 hieronder.

8.3 In gevallen waarin de Gebruiker de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving schendt of indien hij of zij de applicatie heeft gebruikt op een illegale manier of op een manier die niet is toegestaan, is de Gebruiker verplicht Mindler te vergoeden en schadeloos te stellen voor alle schade die Mindler daardoor lijdt (inclusief maar niet beperkt tot de kosten van vertegenwoordigers, gerechtskosten en alle vorderingen van derden).

8.4 De Mindler ID of inloggegevens zijn persoonlijk voor de Gebruiker, en de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de Mindler ID of inloggegevens, en de Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Gebruikersaccount. De Gebruiker mag een andere persoon of derde partij geen toegang geven tot het Gebruikersaccount, deze gebruiken of wijzigen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van het Gebruikersaccount door de inloggegevens uitsluitend voor zichzelf geheim te houden. De Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het handhaven van de volledigheid en juistheid van de inhoud van het Gebruikersaccount. Neem contact op met info@mindler.nl als u vermoedt dat een ander individu of derde partij toegang heeft gekregen tot uw Gebruikersaccount.

9. Kwaliteitswaarborging

9.1 Mindler is verplicht tot kwaliteitsborging van de verleende zorg, verstrekt op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Door gebruik te maken van Mindler Services heeft de Gebruiker ingestemd met het aangaan van dit contract voor medische behandeling. Mindler houdt zich tegelijkertijd aan de wettelijke voorwaarden voor het verwerken van uw gegevens in het kader van een geneeskundig behandelcontract, te vinden in de Wgbo.

10. Bescherming van persoonsgegevens

10.1 De bepalingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker staan in het Privacybeleid van Mindler, toegankelijk via de Applicatie en/ of de Site.

11. Wijzigen van functie en voorwaarden

11.1 Mindler behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Diensten die op de Applicatie en/of de Site worden aangeboden. De Dienst die wordt geleverd in de Applicatie en/of de Site, inclusief maar niet beperkt tot beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, specificaties, lay-out, inhoud, kenmerken of functies, kan veranderen en kan betekenen dat de Overeenkomst wordt beïnvloed. Wanneer de ontwikkeling van nieuwe Diensten van invloed is op deze Overeenkomst, wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van deze wijzigingen in de Applicatie en/of de Site of per e-mail, en kan hij, indien van toepassing, worden uitgenodigd om in te stemmen met de wijziging van de Algemene voorwaarden.

11.2 Deze Overeenkomst, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, is van toepassing vanaf de aanvaarding ervan door de Gebruiker, voor de duur van het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of tot de sluiting van zijn account door Mindler onder de onderstaande beëindiging bepalingen. De algemene voorwaarden die op enig moment van toepassing zijn, zijn beschikbaar in de Applicatie en/of de Site.

11.3 In geval van weigering van de Overeenkomst erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij geen toegang zal hebben tot de Diensten die via de Applicatie en/of de Site worden aangeboden.

12. Opzegging

12.1 Gebruiker heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Als een dergelijke kennisgeving van beëindiging wordt gegeven, zal Mindler de Gebruikersaccount van de Gebruiker verwijderen en de informatie met betrekking tot de Gebruiker die wordt verstrekt en opgeslagen, zonder onnodige vertraging verwijderen. Sommige informatie kan worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met het privacybeleid van Mindler. Indien de Gebruiker een afspraak heeft geboekt bij een Psycholoog, die valt na het tijdstip van beëindiging, dient de afspraak te worden geannuleerd volgens de gebruikelijke annuleringsregels.

12.2 Mindler heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen of het Gebruikersaccount met onmiddellijke ingang te blokkeren indien de Gebruiker deze Overeenkomst schendt of naar verwachting met waarschijnlijke reden zal schenden. Bij een dergelijke beëindiging wordt het Gebruikersaccount van de Gebruiker gesloten, waarna de Overeenkomst automatisch niet meer van toepassing is. Informatie over de Gebruiker die in de Applicatie is opgeslagen, wordt verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met het Privacybeleid. Als blokkering noodzakelijk wordt geacht, zijn de onderstaande mogelijke tijdsbestekken van toepassing.

  • 3 maanden: meerdere no-shows of te late annuleringen, of inschrijven bij meerdere psychologen tegelijk of aanhoudend wisselen van psychologen.

  • 6 maanden: verwezen naar specialist/tweedelijnszorg, maar de Gebruiker blijft nieuwe videogesprekken boeken.

  • 12 maanden: misbruik jegens de Psycholoog of een andere medewerker van Mindler.

  • Levenslange schorsing: aanhoudend misbruik jegens Mindler-psychologen of de aard van de bijzondere gebeurtenis van misbruik is zo'n extreme overtreding dat blokkering voor onbepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht.

12.3 Gebruikers van wie het Gebruikersaccount in overeenstemming met deze paragraaf is gesloten, hebben niet het recht zich opnieuw te registreren of zich aan te melden voor een nieuw Gebruikersaccount zonder daarvoor specifieke toestemming van Mindler te verkrijgen.

12.4 Mindler is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst met een opzegtermijn van dertig (30) dagen te beëindigen, indien Mindler de Diensten niet meer aan de Gebruikers kan leveren, met name als gevolg van technische of operationele redenen die buiten de macht van Mindler liggen of door sluiting van de Diensten van Mindler. Daarnaast heeft Mindler het recht om, indien vereist door de wet of vanwege veiligheids- of welzijns overwegingen, de werking of het bestaan ​​van de Applicatie en/of de Site op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen, indien zij dit raadzaam acht.

12.5 Mindler heeft het recht het Gebruikersaccount te beëindigen indien het gedurende 24 maanden niet is gebruikt.

12.6 Ongeacht Mindler haar in dit hoofdstuk 12 uiteengezette recht om de Overeenkomst te beëindigen, blijft zij haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de continuïteit van zorg jegens Gebruiker nakomen.

13. Overmacht

13.1 Mindler betaalt geen schadevergoeding als gevolg van stakingen, brand, uitoefening van openbaar gezag, arbeidsconflicten, ongevallen, storingen of vertragingen van onderaannemers, storingen in openbare communicatiesystemen of andere omstandigheden buiten de schuld van Mindlers controle, die Mindler redelijkerwijs niet had kunnen verwachten en waarvan Mindler de gevolgen redelijkerwijs niet had kunnen vermijden of voorkomen. Indien de omstandigheid conform dit lid langer dan dertig (30) dagen voortduurt, heeft een partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Onder dergelijke omstandigheden heeft de Gebruiker recht op terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen voor geboekte maar niet vervolgde videomeetings. 

14. Marketing en producten

14.1. Mindler heeft het recht promotionele marketing-e-mails en pushmeldingen naar Gebruikers te sturen om informatie over producten of Diensten te delen. De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor mailinglijsten en deze vorm van communicatie annuleren.

15. Mededelingen en kennisgevingen

15.1 De Gebruiker moet in het Gebruikersaccount het e-mailadres en telefoonnummer opgeven waarnaar hij wil dat Mindler van tijd tot tijd mededelingen, zoals bevestigingen en informatie over aangeboden producten en diensten, stuurt.

15.2 Kennisgevingen van beëindiging krachtens deze Overeenkomst moeten per e-mail worden verzonden.

15.3 Kennisgevingen uit hoofde van deze Overeenkomst moeten worden geacht te zijn ontvangen door de ontvanger:

a) indien verzonden per e-mail: wanneer de ontvangst naar behoren is bevestigd, wat bijvoorbeeld kan gebeuren door middel van een ontvangstbevestiging,

b) indien verzonden via de applicatie: de eerste (1e) dag na de datum van verzending,

c) indien verzonden per aangetekende post: vijf (5) werkdagen na verzending, of

d) indien afgeleverd per koerier: op het moment van de overdracht.

15.4 De Gebruiker dient Mindler onverwijld op de hoogte te stellen als hij zijn contactgegevens wijzigt door deze via het Gebruikersaccount aan te passen of door een bericht te sturen naar info@mindler.nl.

16. Overdracht van de overeenkomst en verplichtingen uit de overeenkomst 

16.1 De Gebruiker heeft niet het recht om deze Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan een andere persoon.

16.2 Mindler heeft een onbeperkt recht om onderaannemers in te schakelen voor de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst. 

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17.1 Geschillen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van deze Overeenkomst en de daarmee verband houdende rechtsverhouding, moeten worden beslecht in overeenstemming met Nederlands recht door een algemene rechtbank, met de Rechtbank Amsterdam als rechtbank van eerste aanleg, tenzij anders is overeengekomen.

17.2 Indien enig onderdeel, bepaling of sectie van deze Overeenkomst door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegde jurisdictie als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijk onderdeel, bepaling of sectie in de minimaal noodzakelijke mate worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Overeenkomst verder van kracht blijft. volle kracht en effect.

17.3 In het geval van invordering van een betaling op basis van betalingsverplichtingen voortkomend uit deze Overeenkomst, kan de zaak worden verwezen naar de Nederlandse Rechtshandhavingsinstantie of een andere invorderingsprocedure, niettegenstaande de overige bepalingen in hoofdstuk 14.1 hierboven.

17.4 Als u klachten heeft met betrekking tot de diensten van Mindler (bijv. iets dat onder deze overeenkomst of ons privacybeleid valt) kunt u contact met ons opnemen via info@mindler.nl en zullen wij trachten u binnen 28 dagen te antwoorden om uw klacht op te lossen, of deze voorleggen aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).