Professioneel Statuut van Mindler

Professioneel Statuut van Mindler

Het professioneel statuut beschrijft vanuit welke missie, visie en kernwaarden de professionals van Mindler de geestelijke gezondheidszorg verlenen. Hierin worden de wettelijke kaders vermeld, waarbinnen de professionals van Mindler werken. We beschrijven de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de professionals en zien er op toe dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd wordt ter bescherming van de cliënt en voor de bevordering van psychisch herstel.

Bij Mindler streven we naar een moderne, transparante, solide organisatiestructuur, waarin ruimte is voor elke professional om zich te ontwikkelen en het potentieel te benutten. Daarbij willen we voldoende recht doen aan de eigen professionele verantwoordelijkheid van elke hulpverlener en benadrukken dat voor vruchtbare samenwerking vooral professionaliteit en collegialiteit van belang zijn. Daadwerkelijke samenwerking komt op natuurlijke wijze tot stand in het team en wordt niet geregeld in een statuut. Daarbij staat respect voor ieders bijdrage voorop. Het professioneel statuut vormt immers niet de kern van de samenwerking, maar slechts het kader.

Omdat de wet- en regelgeving, en wijzelf, voortdurend in ontwikkeling zijn, evalueren we dit Professioneel Statuut regelmatig. De directie/Raad van Bestuur zal hiervoor jaarlijks het initiatief nemen en de bevindingen van de evaluatie rapporteren aan de Raad van Toezicht.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

 2. Doelstelling

 3. Uitgangspunten

 4. Definities

 5. Juridische kaders

 6. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen

 7. Escalatieprocedure

 8. Specifieke bepalingen

1. Inleiding

Mindler is een op innovatie gerichte, efficiënte instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij behandelt volwassenen met psychische problemen en klachten in de Basis GGZ uitsluitend door beeldbellen/videogesprekken, ondersteund door eHealth. Een psycholoog online spreken is flexibeler dan een afspraak in een praktijk. Dankzij de digitale techniek van Mindler zijn er nauwelijks wachttijden.

Voor veel psychiatrische ziektebeelden (of een combinatie van deze ziektebeelden) kunnen cliënten bij Mindler een behandeling krijgen. Het betreft voornamelijk generieke stoornissen bij volwassenen (angst-, dwang-, en stress-gerelateerde stoornissen, traumagerelateerde stoornissen, depressieve stoornissen, somatoforme stoornissen, niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen en aandachtstekortstoornissen). Bij de laatste 2 dient de diagnose al eerder te zijn vastgesteld. Cliënten met trekken van een persoonlijkheidsstoornis kunnen ook terecht, en of dan een behandeling kan plaatsvinden wordt ingeschat tijdens de intakefase.

Cliënten waarbij sprake is van complexe problematiek, cliënten in crisissituaties, cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, ernstige stemmingsproblematiek,  eetstoornissen, psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen, agressieregulatieproblematiek en/of bekend zijn met ernstige delicten en cliënten met verslavingsproblematiek kunnen niet bij ons terecht. Daarnaast is Mindler, gezien het online karakter van onze hulpverlening, niet de juiste gesprekspartner voor cliënten wiens zorgvraag veelvuldig contact met andere zorgverleners vraagt. 

Het professioneel statuut geeft het kader aan waarbinnen de zorg bij Mindler wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgprofessional. Dit kader is noodzakelijk om efficiënte, kwalitatieve en verantwoorde zorg te leveren. Binnen het kader is er ruimte voor autonomie van de professionals. Mindler vindt het belangrijk dat al haar professionals werken vanuit zelfstandigheid en een intrinsieke motivatie. De professional wordt verondersteld de kaders van zijn werk te kennen en de mogelijkheden én grenzen van het eigen handelen te onderkennen.

2. Doelstelling

Met dit professioneel statuut maakt Mindler inzichtelijk dat zij voldoet aan de eis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) waarin de zorgaanbieder wordt verplicht om te voorzien in een kwaliteitsstatuut met een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te bieden.

Mindler wil met dit professioneel statuut duidelijk maken wat de missie is van de organisatie, hoe zij de doelstellingen kan waarmaken en vanuit welke kernwaarden we vertrekken. Het professioneel statuut geeft tevens de wettelijke kaders en de wettelijke externe eisen aan waarbinnen we verwacht worden zorg te verlenen.

3. Uitgangspunten

Missie Mindler is een geestelijke gezondheidszorg instelling die uitsluitend via beeldbellen/videogesprekken zorg biedt binnen de Basis GGZ, waarbij Mindler zich voornamelijk focust op cliënten met lichte en milde problematiek. We bieden ambulante behandeltrajecten. De cliënten spreken we bij Mindler online wanneer het hen uitkomt en wanneer de hulp nodig is. Na verwijzing van de huisarts kan de cliënt vrijwel direct bij Mindler terecht. Hierdoor is de kans op verslechtering in wachttijd klein.

Visie Mindler is een instelling in de geestelijke gezondheidszorg waar de cliënt de regie neemt door zelforganisatie van de zorg in de Mindler app. Hierin maakt deze zelf de afspraken, neemt deel aan gesprekken en kan de behandelmodules volgen. Via het portal van het EPD (Medicore) kunnen documenten, zoals bijvoorbeeld een brief naar de huisartsen en het behandelplan met cliënt gedeeld worden. Daarnaast blijft de persoonlijke aandacht voor de cliënt door behandelingen aan te bieden in een goed samenwerken waar ruimte is voor overleg en waarin tijd is voor persoonlijke ontwikkeling en innovatie van het behandelaanbod.

Kernwaarden Autonomie, acceptatie, vertrouwen, veilig, rust, ruimte, enthousiasme, flexibiliteit, ontwikkelen, vernieuwen, openheid, direct.

4. Definities

Professional Onder professionals verstaan we de hulpverleners die beroepsmatig diagnostiek, begeleiding of behandeling aan een cliënt verlenen en die een arbeidsovereenkomst met Mindler heeft dan wel aan de organisatie gebonden is door een Overeenkomst van Opdracht (ZZP’er). Bij Mindler worden de werkzaamheden van de behandelaar uitgeoefend in de functie van regiebehandelaar of medebehandelaar. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van het zorgproces. De medebehandelaar is de collega-hulpverlener die zelfstandig -ondanks de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van de regiebehandelaar – uitvoering kan geven aan (delen van) het behandelplan.

Medewerker bedrijfsvoering Medewerker bedrijfsvoering biedt ondersteunende diensten en levert vanuit deze rol een bijdrage aan de missie van Mindler.

Cliënt Eenieder die een behandelovereenkomst heeft met Mindler of eenieder die aan de zorg van Mindler is toevertrouwd en op grond van de hulpvraag door de professional wordt begeleid en/of wordt behandeld.

Mindler app |De app is de digitale omgeving waarin de cliënt zelf de afspraken maakt, deelneemt aan gesprekken en de behandelmodules volgt. De Mindler app is voortdurend in ontwikkeling, waardoor steeds nieuwe functies worden toegevoegd. 

Instelling De organisatie Mindler, waarbij de professional in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst of opdracht van overeenkomst (ZZP-ers) en die de zorg verleent als bedoeld in dit professioneel statuut.

Directie/ Gevolmachtigd Dagelijks Bestuur  De personen belast met de algehele leiding van Mindler, later tevens te noemen Raad van Bestuur.

Professionele autonomie Het handelen zonder inmenging van derden en zonder preventief toezicht van de werkgever, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke kaders, de kaders van Mindler en de professionele standaard. Dit betekent ook dat de behandelaar zich houdt aan de door de beroepsverenigingen gestelde normen, GGZ richtlijnen en standaarden, maar indien gemotiveerd zou mogen afwijken.

Verlenen van zorg Het geheel van activiteiten in het kader van preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waaronder het inzetten van methodische (monodisciplinaire) deskundigheid met als doel geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen, dan wel het streven naar herstel of, indien dat niet mogelijk is, binnen de gegeven beperkingen zoveel mogelijk autonoom functioneren.

Behandeling Het geheel van activiteiten in het kader van de (individuele) diagnostiek, therapie en behandeling.

Behandelovereenkomst De overeenkomst tussen Mindler en cliënt op grond van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Behandelplan Het met de cliënt afgesproken individuele behandelplan dat conform de wettelijke eisen beschrijft welk aanbod de cliënt ontvangt naar aanleiding van de hulpvraag. Het behandelplan wordt met cliënt besproken in een adviesgesprek. Behandeling wordt gestart na akkoord van het behandelplan door cliënt. 

5. Juridische kaders

In de geestelijke gezondheidszorg zijn er wettelijke kaders waarbinnen instellingen en professionals moeten opereren. Deze wetten leggen verantwoordelijkheden bij de instelling, het bestuur en de verschillende zorgprofessionals en zien er op toe dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd wordt ter bescherming van de cliënt.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders, wetende zorginstellingen en ook solistisch werkende zorgverleners, hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat clienten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) De instelling is op grond van de WGBO, als instelling die de overeenkomst met de cliënt aangaat, aansprakelijk voor fouten in de zorgverlening, ongeacht waar en door wie de fout in de instelling is gemaakt. De professional is degene die namens de instelling optreedt en voldoet aan de kwalitatieve eisen als in de wet gesteld.

De Wet WGBO stelt een aantal voorwaarden waaraan professionals en cliënten dienen te voldoen in een zorgtraject:

 • Professionals hebben een informatieplicht. Ze moeten de cliënt om toestemming vragen bij informatieverstrekking en dienen deze toestemming schriftelijk vast te leggen en te laten onderteken door de cliënt.

 • Professionals zijn verplicht een dossier bij te houden. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier en kan een kopie hiervan opvragen. Ook kan de cliënt verzoeken om het dossier te laten vernietigen.

 • Professionals zijn gebonden aan geheimhouding en dienen als een goed hulpverlener te handelen, in overeenstemming met wet- en regelgeving, de geldende beroeps- en instellingscodes en met de professionele standaard. Zij dienen de rechten van de cliënt te waarborgen.

De wet heeft ook verplichtingen voor de cliënt: de cliënt dient zo goed mogelijk mee te werken aan de behandeling.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en beoogt patiënten te beschermen tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. De wet geeft om die reden een aantal beroepen titelbescherming en regelt deskundigheidsgebieden en beschrijft de aan bepaalde beroepsgroepen voorbehouden handelingen. Voor de GGZ geldt deze wet voor artsen, klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Bovendien regelt de Wet BIG voor deze beroepen de tuchtrechtspraak.

Tuchtrecht De beroepsbeoefenaren als genoemd in artikel 3 en 14 van de wet BIG kunnen individueel tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun professioneel handelen en/of nalaten, welke aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid niet kan worden overgedragen. Maatregelen zijn gericht op het beperken of intrekken van de bevoegdheid van de beroepsbeoefenaar. Naast dit wettelijk tuchtrecht hebben beroepsverenigingen hun eigen tuchtrecht.

Wettelijke aansprakelijkheid Beroepsuitoefening In de CAO GGZ is geregeld dat de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer in loondienst in de uitoefening van zijn functie door de werkgever (verplicht) verzekerd wordt; de werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de eventuele mogelijkheid van regres op de werknemer. Een en ander is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever voorziet in adequate rechtsbijstand als de werknemer wordt betrokken in een in- of externe klachtenprocedure, inclusief tuchtrechtprocedure, tenzij er sprake is van nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Dit artikel heeft geen betrekking op strafrechtelijke procedures.

ZZP’ers in dienst van Mindler worden verplicht om de wettelijke aansprakelijkheid beroepsuitoefening zelf te regelen.

Wet Op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) De WOG bepaalt dat het voorschrijven van geneesmiddelen is voorbehouden aan artsen. Het leveren van geneesmiddelen is volgens de WOG voorbehouden aan apothekers. Toediening van geneesmiddelen behoort op zichzelf niet tot de voorbehouden handelingen volgens de wet BIG. 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) In 1996 is er een wet aangenomen waarin medezeggenschap van cliënten binnen de zorg is vastgelegd. Het doel van deze wet is cliënten de mogelijkheid te geven invloed op de behandeling (in de ruimste zin van het woord) uit te kunnen oefenen. Om praktisch invulling te kunnen geven aan belangenbehartiging en medezeggenschap van cliënten binnen een zorginstelling zijn cliëntenraden in het leven geroepen. De instelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad te hebben en deze van de nodige middelen en informatie te voorzien, zodat deze raad haar werk goed kan uitvoeren. De cliëntenraad heeft adviesbevoegdheid bij beslissingen die het cliëntenbelang aangaan. Deze is momenteel nog niet actief.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming, in werking getreden. De AVG regelt de bescherming van de privacy van eenieder. Zo ook van de cliënten van Mindler. Deze bescherming bestaat aanvullend op het medisch beroepsgeheim.

6. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen

Het is belangrijk om het organisatiemodel en de besturing van Mindler te verduidelijken. We laten zien hoe de zorg georganiseerd is en wat de algemene en de specifieke verantwoordelijkheden zijn. De wetten in de gezondheidszorg leggen verantwoordelijkheden neer bij verschillende organen en personen binnen de instelling. De verantwoordelijkheid is tweeledig: de verplichting om taken naar beste vermogen uit te voeren én de verplichting om over de uitvoering van de taken verantwoording af te leggen. Om te zorgen dat iemand taken naar behoren kan uitvoeren en verantwoordelijkheid kan dragen, dienen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden steeds met elkaar in evenwicht te zijn. In navolgend overzicht is terug te vinden (in grote lijnen) hoe een en ander is geregeld binnen Mindler.

Algemeen Professionals met een BIG registratie hebben de bevoegdheid verkregen tot handelen binnen een welomschreven deskundigheidsgebied. Alle hulpverleners hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun werk op peil te houden. Mindler zal dit stimuleren en faciliteren waar mogelijk.

De instelling Aan het organisatiemodel van Mindler liggen heldere doelstellingen ten grondslag over een cliëntgerichte benadering en een dynamische organisatie die in intensieve samenwerking optimale zorg verleent op een efficiënte wijze en zichzelf voortdurend vernieuwt. Van alle medewerkers vraagt de organisatievorm taakvolwassenheid en een brede rolopvatting: een ieder heeft de verantwoordelijkheid om zich vanuit een integraal perspectief ondernemend op te stellen, de samenwerking in- en extern te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het bereiken van de organisatiedoelen. Er wordt – congruent aan de sturingsfilosofie en de zorgvisie – nadrukkelijk geappelleerd aan het zelfsturend vermogen van de medewerkers door de verantwoordelijkheden transparant te houden en door brede eigen keuzemogelijkheden van de professionals.

Mindler wordt bestuurd door de Directie/ Gevolmachtigd Dagelijks Bestuur, die verantwoordelijk is voor de totale zorg die wordt verleend. Zij bestaat uit drie personen die onderling de taken en verantwoordelijkheden verdeeld hebben. Om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen is de Directie/ Gevolmachtigd Dagelijks Bestuur bevoegd en verplicht (organisatorische) richtlijnen en protocollen vast te stellen en aanwijzingen te geven die gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur zal de professionele autonomie van de professional ten aanzien van de zorgverlening aan de individuele cliënt respecteren en zich binnen de financiële, logistieke en technische mogelijkheden, inspannen om te bevorderen dat de professional goede zorg kan bieden en op een professionele wijze vorm en inhoud kan geven aan zijn professionele autonomie.

De Raad van Bestuur heeft ook de rol van financieel- en behandelinhoudelijk controller, en houdt zicht op de samenhang tussen de financiële kaders en de zorginhoud. Hij registreert en rapporteert aan de Raad van Toezicht zodat deze advies kan geven op het beleid.

De Raad van Bestuur verschaft de professional, binnen de mogelijkheden van de instelling, de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, nodig voor een passende professionele beroepsuitoefening. Deze voorzieningen zullen op een zodanig peil worden gehouden dat het bieden van goede zorg gewaarborgd blijft.

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur van Mindler het beleid uitvoert en de financiële middelen besteedt conform de gestelde doelen. De Raad van Toezicht, bestaande uit twee experts, beschikken over bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise en inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende maatschappelijke sectoren.

De professionals De professionele verantwoordelijkheid van elke hulpverlener vloeit voort uit zijn opleiding en ervaring. De BIG-geregistreerde hulpverleners handelen, evenals de overige hulpverleners, binnen het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid. De grenzen van dit gebied zijn dynamisch en afhankelijk van standpunten van de (tucht)rechter, inspectie en beroepsorganisaties. Alle zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun werk op peil te houden en hun (BIG) registratie te behouden.

De professionals ontlenen hun verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid en dienen professioneel autonoom te kunnen handelen binnen de voor hen geldende professionele en/of wetenschappelijke standaard en met inachtneming van de met de instelling overeengekomen taken en hiërarchische en functionele indeling. Indien handelingen voorbehouden zijn aan een bepaalde professional mogen deze alleen worden verricht door de professional die daartoe zelfstandig bevoegd is, dan wel in opdracht van de zelfstandig bevoegde. Zij voeren de taken uit in relatie tot de cliënt, zoals vastgelegd in het individuele behandelingsplan of zoals deze voortvloeit uit de wet en regelgeving. Het is van belang dat iedere hulpverlener de grenzen van het eigen deskundigheidsgebied in acht neemt en tijdig een collega raadpleegt. Daarbij komt dat je alleen bevoegd bent, wanneer je ook bekwaam bent.

De professional toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig aan de evidence en consensus hiervoor binnen zijn beroepsgroep. De Raad van Bestuur ziet er op toe dat de professionals in de gelegenheid zijn regelmatig met elkaar te overleggen betreffende de vakinhoudelijke ontwikkeling, teneinde de kennis en kunde op peil te houden.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de professional zijn vastgelegd in de functiebeschrijving, in de beschrijving van het kwaliteitsstatuut en in de beschrijving van de behandelorganisatie. Binnen de organisatie van zorg zijn er diverse rollen voor de professionals die de onderlinge relaties helpen afbakenen en de kwaliteit van de behandeling helpen waarborgen. Het betreft de rollen van Lead Psychologist, Team Leads, Klinisch psycholoog, Regiebehandelaar, mede (uitvoerend) behandelaar en Triage psycholoog.

Lead Psychologist/manager behandelzaken De Lead Psychologist/manager behandelzaken is BIG-geregistreerd (Wet BIG artikel 3 of 14 beroepen) en is verantwoordelijk is voor de kwaliteit, veiligheid en de inhoudelijke organisatie van de GGZ. De Lead Psychologist is het aanspreekpunt van de professionals en is verantwoordelijk voor organisatie van de GGZ. Hij is bij afwezigheid van de professional door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de zorg voor de cliënt. De professionals dragen hieraan bij door een zodanige – onderlinge – regeling van vakantie- en verlofdagen, dat de continuïteit van de zorg voor cliënten gewaarborgd is. In samenspraak met de Lead Psychologist/manager behandelzaken wordt afgesproken wie de waarnemend regiebehandelaar zal zijn in geval van ziekte, vakantie of onverwachte afwezigheid. Dit wordt ook aan de cliënt doorgegeven.

Team Leads De team leads zijn overkoepelend aanwezig om de behandelteams te ondersteunen en te helpen waar nodig. Zowel de regiebehandelaar als de basispsycholoog kan overleg hebben met de team leads. Dit geldt voor niet-behandelinhoudelijk zaken.

Klinisch Psycholoog De klinisch psycholoog vervult de rol van supervisor, intervisor, docent en voorzitter van het MDO. Hierin heeft deze vanuit de casuïstiek besprekingen een inhoudelijk adviserende taak bij knelpunten in de behandeling en kan deze op cruciale momenten betrokken worden bij behandel inhoudelijke besluitvorming. Daarnaast heeft de klinisch psycholoog in algemene zin een adviserende rol in beleids- en organisatievraagstukken en kan deze indien nodig elke situatie regiebehandelaar zijn.

Regiebehandelaar De regiebehandelaar is de beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is voor de regie en de coördinatie van het zorgproces van een individuele cliënt. Deze verantwoordelijkheid schept verplichtingen en stelt eisen aan de individuele deskundigheid en competenties van de regiebehandelaar, die vooral goed in staat moet zijn eigen grenzen te (h)erkennen en specialistische deskundigheid in te schakelen indien nodig.

De regiebehandelaar: a. coördineert het behandelproces; b. is voor de cliënt  een aanspreekpunt en draagt zorg voor goede communicatie met de cliënt (en dien naasten indien hiervoor toestemming is verkregen) over het beloop van de behandeling; c. draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces; d. is voor alle betrokkenen (in het team), inclusief cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt; e. is passend bij het type behandeling en de doelgroep; f. heeft een opleiding op academisch of vergelijkbaar niveau, die onderworpen is aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing; g. is BIG-geregistreerd; h. heeft relevante werkervaring; i. neemt periodiek deel aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing; j. heeft een aandeel in de behandeling en beeldbel contacten met de cliënt; k. zorgt ervoor dat in samenspraak met de cliënt een behandelplan wordt opgesteld en vastgesteld;  l. draagt er zorg voor dat het behandelplan wordt uitgevoerd en/of bijgesteld wanneer nodig; m. draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle zorgverleners die beroepshalve bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn, en dus ook zijn eigen verrichtingen of activiteiten, op elkaar zijn afgestemd en draagt zorg voor een goede samenwerking, met toestemming van de cliënt; n. weet zich overtuigd van de bevoegdheid en de bekwaamheid van de andere betrokken zorgverleners in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De regiebehandelaar wordt hierin ondersteund door HRM en de Lead Psychologist/manager behandelzaken; o. ziet er op toe dat dossiervorming voldoet aan de gestelde eisen.

In samenspraak met de Lead Psychologist/manager behandelzaken wordt afgesproken wie de waarnemend regiebehandelaar zal zijn in geval van ziekte, vakantie of onverwachte afwezigheid. Dit wordt ook aan de cliënt doorgegeven.

De regiebehandelaar voert de regie over de zorg die aan de individuele cliënten wordt geboden. Hij neemt daarbij beslissingen over welke professionals welke onderdelen van het behandelplan uitvoeren. Hij bewaakt de continuïteit en de doelgerichtheid van de geboden zorg en is hierop voor de cliënt aanspreekbaar. Hij zal zich daarbij steeds vergewissen van de instemming van de cliënt en zich waar nodig verstaan met de huisarts dan wel verwijzer.

De regiebehandelaar heeft een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. Zij is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose van de cliënt; stelt in overleg met de cliënt het behandelplan vast, gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap en richtlijnconform); draagt er zorg voor dat het behandelplan – wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven – wordt bijgesteld; weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn; draagt er zorg voor dat de verrichtingen en activiteiten van alle professionals die bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn op elkaar zijn afgestemd; ziet er op toe dat het cliëntendossier voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaars hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering onder supervisie van de regiebehandelaar. De regiebehandelaar laat zich tijdig en op een adequate wijze informeren door medebehandelaars; toetst of de activiteiten van de medebehandelaars bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar in overleg met de cliënt vastgestelde behandelplan; treedt regelmatig in persoonlijk contact met de medebehandelaars en bespreekt de behandeling van elke cliënt in de basis ggz in het consultatie overleg; draagt zorg voor een goede communicatie met de cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan; heeft inzicht in de voortgang van de behandeling en evalueert met de uitvoerend behandelaar het behandelplan en stelt indien nodig het behandelplan bij; verwijst, in overleg met de cliënt, hem terug of door wanneer de aangewezen behandeling niet door de instelling kan worden geboden; toetst tussentijds, in overleg met de medebehandelaar, en aan het eind van de behandeling of en zo ja in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt; en autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de geldende declaratieregels.

Het regiebehandelaarschap kan slechts in samenspraak met de cliënt of diens naaste tussentijds worden overgedragen indien sprake is van: een nieuwe fase in de behandeling; een wijziging van het behandelplan, met als gevolg wijziging van de professionals of van het zwaartepunt in de behandeling; op een met redenen omkleed verzoek van de cliënt; een langere tijd van afwezigheid van de regiebehandelaar door bijvoorbeeld ziekte of tijdelijke overplaatsing. Bij wisseling van het regiebehandelaarschap is de overdragende regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goede overdracht van alle gemaakte afspraken en legt deze vast in het dossier.

De regiebehandelaar draagt geen verantwoordelijkheid voor de door andere zorgverleners tijdens het behandelingstraject uitgevoerde afzonderlijke verrichtingen en interventies. Daarvoor zijn en blijven die andere zorgverleners zelf ten volle verantwoordelijk.

Naast de klinisch psycholoog kunnen binnen Mindler tevens als regiebehandelaar optreden: de psychotherapeut en de GZ-psycholoog. De klinisch psycholoog kan taken en verantwoordelijkheden binnen de daartoe in de instelling geldende regels delegeren aan andere professionals indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die voortvloeien uit de Wet BIG.

De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en zo nodig ook in een overleg waarbij een klinisch psycholoog aanwezig is wordt afgestemd en getoetst. Dit is meestal in het geval van (dreigende)crisis. Wanneer dit wenselijk is voor een adequate behandeling van de cliënt of vanwege de vereiste spoed kan een klinisch psycholoog ook zelfstandig over deze onderwerpen beslissen. Bij voorkeur vindt er vooraf overleg plaats met de betrokken regiebehandelaar, maar in dergelijke gevallen kan de regiebehandelaar eventueel ook achteraf worden geïnformeerd. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de cliënt en zo mogelijk zijn naasten hierbij betrokken zijn en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd.

Uitvoerend behandelaar Dit zijn allen die een deel van de behandeling doen. Binnen het kader van het behandelplan kan de mede (uitvoerend) behandelaar zelfstandig uitvoering geven aan (delen van) het behandelingsplan. Deze voorziet de regiebehandelaar regelmatig en op tijd van (nieuwe) informatie, zodat deze zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Een uitvoerend behandelaar kan BIG geregistreerd zijn (klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog) of niet (bv. basispsycholoog). Afhankelijk van opleiding en ervaring worden de taken tussen de disciplines verdeeld. Uitvoerende behandelaren mogen geen veranderingen in het behandelplan aanbrengen zonder overleg met de regiebehandelaar. De regiebehandelaar draagt geen verantwoordelijk voor de werkzaamheden of toezicht op de cliëntenzorg van de uitvoerend behandelaar.

Voor opleidelingen geldt dat, wanneer zij zich begeven op het gebied, waarvoor zij in opleiding zijn, zij werken onder verantwoordelijkheid van hun werkbegeleider. In het geval van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) berust de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de cliënt(en) en de cliëntenzorg van de opleideling bij de werkbegeleider – met uitzondering van die verrichtingen welke de opleideling op basis van reeds verworven wettelijke kwalificaties geacht mag worden zelfstandig te kunnen verrichten. De supervisor geeft supervisie over een welomschreven deel van de werkzaamheden van de opleideling, waarbij het leerproces van de opleideling centraal staat. De supervisor draagt geen verantwoordelijkheid voor het toezicht op de cliëntenzorg van de opleideling.

Triage psychologen De triage psychologen zijn academisch opgeleide psychologen (MSc). Zij controleren of de verwijsbrief compleet is en maken vervolgens de eerste inschatting of middels online behandeling vanuit Mindler, binnen de generalistische basiszorg GGZ, de meest passende zorg geboden kan worden aan potentieel nieuwe cliënten. In hun overwegingen hierbij nemen ze de vragen mee:

 • of er sprake is van laag complexe problematiek waarbij een laag complex (monodisciplinair) zorgaanbod afdoende wordt geacht (als bijvoorbeeld de meest voorkomende angst en stemmingsstoornissen en trauma- en stress-gerelateerde stoornissen die in de basis GGZ behandeld kunnen en mogen worden),

 • er geen sprake is van risico met betrekking tot suïcide en of anderszins gevaar voor cliënt en omgeving,  

 • er geen sprake is van overmatig middelengebruik en -afhankelijkheid,

 • er niet uitsluitend sprake is van een diagnostische vraagstelling (als bijvoorbeeld naar ADHD of autisme), overbruggingszorg of een andere vraagstelling die niet passend is bij het aanbod van Mindler (als bijvoorbeeld vraagstellingen omtrent seksuele disfuncties, slaapproblemen, relatie- en systeemproblemen en medicatie vraagstukken) en

 • er geen sprake is van eetproblematiek, ernstige psychiatrische aandoeningen of overheersende persoonlijkheidsproblematiek.

De triage psychologen verrichten hun bovengenoemde taken grotendeels zelfstandig, echter, werken zij onder supervisie van een BIG geregistreerd GZ psycholoog. 

7. Escalatieprocedure

De escalatieprocedure kan worden gevolgd waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen maken. Voorop staat dat indien een verschil van inzicht een onderwerp betreft waarvoor op basis van het professioneel statuut de Lead Psychologist of de klinisch psycholoog geraadpleegd dient te worden, de (regie)behandelaar het advies van de klinisch psycholoog op diens domein op dient te volgen. Indien dit nog niet is gebeurd, kan het zinvol zijn om het onderwerp eerst in te brengen in het consultatie overleg of  Intervisie. Indien de verschillende betrokkenen een blijvend verschil van inzicht hebben, kan het geschil worden besproken met de Lead Psychologist/manager behandelzaken van Mindler. Deze besprekingen zijn gericht op het oplossen van het probleem in de samenwerking rond een bepaalde cliënt of vanuit een meer algemeen verschil van behandelvisie. Daarbij is wel van belang te beseffen dat de behandelaar, die – omdat dit binnen zijn deskundigheidsgebied valt – inhoudelijk verantwoordelijk is voor (bepaalde aspecten van) de behandeling van de cliënt, verantwoordelijk blijft voor dit behandelbeleid en dat deze verantwoordelijkheid niet bij het consulatiemoment of de behandellijn ligt.

8. Specifieke bepalingen

Algemeen

 • De directie/Raad van Bestuur stelt het beleid op de terreinen zorgvisie, zorgcontrol en zorglogistiek vast.

 • De directie/Raad van Bestuur kan met inachtneming van dit professioneel statuut regels vaststellen aangaande het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verlenen van zorg.

 • De directie/Raad van Bestuur zal de professionele autonomie van de professionals respecteren en waarborgen.

 • De directie/Raad van Bestuur verschaft de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, noodzakelijk voor een passende professionele beroepsuitoefening. Deze voorzieningen zullen op een zodanig peil worden gehouden dat een doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg gewaarborgd blijft.

 • De directie/Raad van Bestuur en professionals zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit van de zorg te realiseren als het effectueren van vakantie- en verlofrechten te realiseren.

 • De directie/Raad van Bestuur blijft bij afwezigheid van de professional(s) door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de cliënt die een behandelovereenkomst heeft met de instelling.

 • De professionals dragen zorg voor een zodanige regeling van vakantie en verlofdagen dat de kwaliteit van de zorg voor cliënten zoveel mogelijk gewaarborgd is.

 • De directie/Raad van Bestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, overeenkomstig de bepalingen in de CAO, het verlof intrekken.

Zorgverlening / behandeling

 • De professional heeft een beroepsgeheim. Hij geeft niet zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden.

 • De professional zal cliënten behandelen, waar nodig in multidisciplinair verband.

 • De professional zal de cliënt in begrijpelijke taal informatie verstrekken over de behandeling van de cliënt, waaronder voorgestelde behandeling en/of diagnostiek.

 • De professional begint met de behandeling na toestemming van de cliënt.

 • De professional draagt zorg voor een met de cliënt besproken behandelplan, alsook voor een evaluatie van dit behandelplan met de cliënt.

 • Indien de professional gegronde redenen heeft de behandeling/begeleiding van een cliënt niet op zich te nemen of af te breken, dan overlegt hij dit met de Lead Psychologist/manager behandelzaken en zorgt voor voldoende continuïteit van de behandeling/begeleiding.

 • De professional zorgt voor een goede overdracht van cliënten.

 • De professional zal medewerking verlenen aan het tot stand komen en implementeren van (zorginhoudelijke) richtlijnen en protocollen.

 • De professional behandelt/begeleidt de cliënt onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van de wet, zijn bekwaamheid en de professionele standaard, maar ook binnen de door de instelling vastgestelde protocollen en richtlijnen.

 • De professional schakelt waar nodig, indien hij de grenzen van zijn bekwaamheid zou overschrijden, een collega in die wel de bekwaamheid bezit, die dan gehouden is deze (specifieke) bekwaamheid/deskundigheid in te zetten. Afhankelijk van o.a. de aard van de hulpvraag en de ernst van het ziektebeeld van de cliënt, wordt bepaald welke professional uit welke discipline wordt ingezet.

De professionele standaard De professional zal de eigen deskundigheid en bekwaamheid op peil houden of uitbreiden, zodanig dat deze voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan de professional mogen worden gesteld. De professional dient zich te registeren in het voor hem/haar bedoelde register en/of lid te zijn van een beroepsvereniging. De Raad van Bestuur stelt de professional in staat de eigen bekwaamheid op peil te houden en scholing te volgen, bijvoorbeeld in het kader van de (her-)registratie. De professional toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig bij vakgenoten en/of monodisciplinair team. De Raad van Bestuur stelt de professionals in de gelegenheid regelmatig met elkaar te overleggen betreffende de vakinhoudelijke ontwikkeling, teneinde de kennis en kunde op peil te houden.

Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek De professional is gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënten en het dossier. De professional draagt zorg voor een goede dossiervorming en informatieoverdracht. De professional zal bij doorverwijzing van de cliënt overleggen met de in te schakelen hulpverlener over de verwijzing. Bij (on)voorziene afwezigheid draagt de professional zorg voor een adequate overdracht en voor toegankelijke informatie ten behoeve van degene(n) die hem/haar waarneemt (waarnemen) of vervangt (vervangen). De waarnemend professional heeft voor wat betreft de zorg aan de cliënt gedurende de tijd dat wordt waargenomen dezelfde verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke professional.

Het gebruik maken van niet tot de cliënt herleidbare gegevens uit dossiers ten behoeve van wetenschappelijke publicaties dan wel onderzoeken, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor gebruik van tot de cliënt herleidbare gegevens ten behoeve van de externe verantwoording is toestemming van de cliënt nodig. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de instelling is onderworpen aan de toestemming van de Raad van Bestuur. Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek vindt voor zover van toepassing plaats met inachtneming van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de cliëntendossiers worden bewaard overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, WGBO) dat de bewaring zodanig is dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen.

Indien gewenst kan er schriftelijk vernietiging van het dossier worden aangevraagd, inzagerecht van het dossier en toegang conform de WGBO is geregeld. Eventuele vragen en onduidelijkheden over het behandelplan worden door de behandelaar beantwoord.

Bedrijfsvoering De professional zorgt voor een adequate registratie van zijn/haar verrichtingen. De professional houdt zich aan de afspraken, zoals vastgelegd in protocollen en richtlijnen, maar kan daar in het belang van de cliënt gemotiveerd van afwijken. De professional verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen welke door of namens de directie dan wel Raad van Bestuur worden gegeven. De professional houdt zich bij extern optreden aan de afspraken en regels die binnen de instelling gelden betreffende de contacten met de pers, media en andere instanties. De professional zal medewerking verlenen aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. De professional levert binnen redelijke grenzen een bijdrage aan instructie en opleidingsactiviteiten en het leveren van cliënten informatie.

Versie 4.0 – 7 juli 2022