Kwaliteitsstatuut van Mindler

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: Mindler B.V.

Hoofd postadres straat en huisnummer: Fred. Roeskestraat 115

Hoofd postadres postcode en plaats: 1076 EE Amsterdam

Website: www.mindlercare.com

KvK nummer: 75643650

AGB-code 1: 22221135

 1. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Neem contact met ons op via info@mindler.nl

 1. Onze locaties vindt u hier:

Mindler werkt vanuit het gehele land.

 1. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

Mindler behandelt volwassenen met psychische problemen en klachten in de GGZ. Hierbij ligt de focus op behandeling in de Generalistische Basis GGZ, uitsluitend door beeldbellen/videogesprekken, ondersteund door eHealth.

In het kader van de behandeling, begeleiding en nazorg werkt de instelling structureel samen met de verwijzende huisartsen. Daarnaast onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden voor samenwerking met de lokale crisisdiensten. 

Een verwijzing naar Mindler gaat altijd via uw huisarts of in sommige gevallen via uw medisch specialist of GGZ hulpverlener. De Mindler backoffice is beschikbaar om daarbij te ondersteunen.

Welke behandeling kunt u bij Mindler verwachten?

Voordat u start met een behandeling is er altijd een intakefase waarin uw zorgvraag in kaart gebracht wordt. Samen met uw behandelaar bespreekt u met welke vormen van behandeling u het beste geholpen bent.

Voor welke psychiatrische ziektebeelden kunt u bij Mindler behandeld worden?

Voor veel psychiatrische ziektebeelden (of een combinatie van deze ziektebeelden) kunnen cliënten bij Mindler een specialistische behandeling krijgen. Het betreft ziektebeelden zoals ADHD, Angststoornis, Autisme Spectrum stoornissen, Depressie, Dwangstoornis, Niet Aangeboren Hersenletsel, Onverklaarde lichamelijke klachten, Persoonlijkheidsstoornissen, Trauma. Cliënten in crisissituaties, cliënten met eetstoornissen, bipolaire stoornissen, stoornissen in het psychotische spectrum en cliënten met verslaving kunnen niet bij ons terecht. Daarnaast is Mindler, gezien het online karakter van onze hulpverlening, niet de juiste gesprekspartner voor cliënten wiens zorgvraag veelvuldig contact met andere zorgverleners vraagt. 

Samenwerking professioneel netwerk

Om u de juiste zorg te geven werken de zorgverleners samen binnen Mindler. Er is altijd een regiebehandelaar aan verbonden. Wij vinden het belangrijk dat zorgverleners met elkaar overleggen en advies vragen om u de best mogelijke behandeling te geven. Uiteraard wordt u geïnformeerd over het team dat betrokken is bij uw behandeling. Ook kunnen uw zorgverleners, met uw toestemming, overleggen met andere zorgverleners die niet bij Mindler werken, die expert zijn op een bepaald gebied.

 1. Mindler B.V. heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz

 1. Behandelsettingen generalistische basis-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Mindler B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

– Gz-psycholoog

– Klinisch psycholoog / klinisch neuropsycholoog

– Psychotherapeut

Tevens zijn psychiaters en klinisch psychologen beschikbaar voor multidisciplinair overleg.

 1. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Mindler B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

– Gz-psycholoog (in Multidisciplinair overleg met Klinisch Psycholoog of Psychiater)

– Psychotherapeut

– Klinisch Psycholoog

– Psychiater

 1. Structurele samenwerkingspartners

Mindler B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de huisarts. Als u ermee instemt wordt, indien nodig, uw huisarts betrokken bij en geïnformeerd over uw behandeling. Als u instemt, wordt de huisarts minimaal één keer per jaar geïnformeerd. Dit gebeurt in ieder geval na de intake en na afsluiting van de behandeling.

Tevens wordt er op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samengewerkt. Voor het leveren van goede zorg is ook onderzoek en kennisontwikkeling nodig. We werken hierin samen met Linköpings University en Karolinska Institute in Zweden.

Voorts achten wij het van belang dat we op termijn opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog of psychotherapeut organiseren.

II Organisatie van de zorg

 1. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Mindler B.V. ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

U wilt er zeker van kunnen zijn dat uw behandelaar en andere hulpverleners hun vak goed begrijpen en dat u de beste mogelijke behandeling krijgt. Het is belangrijk dat hulpverleners bekwaam en bevoegd zijn in de uitvoering van hun functie. Bekwaam betekent dat iemand het kan en kennis heeft en bevoegd betekent dat iemand het mag. Hier leest u hoe dat bij Mindler geregeld is.

In de werving & selectie wordt voor alle behandelaren een kopie relevante diploma’s en certificaten gevraagd en gecontroleerd. Ook worden 2 referenties nagegaan om de bekwaamheid te toetsen. Voor regiebehandelaren wordt ook gecontroleerd op een geldige BIG-registratie en AGB-code.

Op regelmatige tijdstippen zijn er gesprekken met de behandelaren en/of functioneringsgesprekken, waarbij ook de bekwaamheid en opleidingswensen worden besproken.

Daarnaast moeten hulpverleners zorgen dat zij hun kennis op peil houden en bekwaam blijven om hun werkzaamheden te mogen doen. Elke hulpverlener is hier zelf verantwoordelijk voor. De organisatie faciliteert hen hierbij. 

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

Landelijk hebben behandelaren in verschillende functies (multidisciplinair) samen met patiënten- en familieorganisaties afgesproken welke zorg zij het beste vinden voor een groep patiënten en hoe zij die zorg willen geven. Dit noemen we multidisciplinaire richtlijnen. Naast de richtlijnen van iedere beroepsgroep wordt dit ook in het professioneel statuut en het kwaliteitshandboek geborgd. Naast de wekelijkse MDO’s vindt er zowel supervisie als intervisie plaats.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Mindler verwacht dat hulpverleners ook zelf hun kennis en vaardigheden op peil houden zodat zij blijven voldoen aan gestelde eisen. Een deel van de nascholingen zijn verplicht, omdat hiermee de vereiste bevoegd- en bekwaamheden verkregen worden. Binnen Mindler wordt het volgende gefaciliteerd en uitgevoerd: supervisie, intervisie, MDO, interne en externe opleidingen. Tevens komt deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling aan de orde tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Daarnaast is de organisatie op internationaal niveau een intern kennis-en opleidingsinstituut aan het opzetten. Doel hiervan is het delen en leren van kennis en know-how tussen zorgverleners binnen de verschillende landen waarin Mindler zich vestigt. 

 1. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen de organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut: Het professioneel statuut van Mindler vind u op onze website www.mindlercare.com/nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Mindler B.V. is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Bij uw behandeling zijn vaak meerdere behandelaars betrokken. Eén van hen is de regiebehandelaar. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van uw behandelproces. Maar daarnaast kunt u natuurlijk te maken krijgen met medebehandelaren. Elke professional is zelf verantwoordelijk voor het eigen professionele handelen. De regiebehandelaar is voor u en uw naasten het centrale aanspreekpunt. Ook heeft hij een belangrijk aandeel in uw behandeling. Hij zorgt ervoor dat er in overleg met u een behandelplan wordt opgesteld, wordt uitgevoerd, geëvalueerd en als dat nodig is, wordt bijgesteld. Onder punt 7 staat aangegeven welke zorgverleners regiebehandelaar kunnen zijn. Het zijn in ieder geval altijd academisch opgeleide (of daarmee vergelijkbare opleiding) hulpverleners die zijn opgenomen in het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) register. De regiebehandelaar wordt door de andere behandelaren geïnformeerd over de voortgang van uw behandeling. Dit gebeurt door middel van collegiaal overleg en verslaglegging in uw dossier. Dat is georganiseerd op vaste momenten in daarvoor georganiseerd multidisciplinair overleg (MDO). De frequentie van deze overleggen wisselt, afhankelijk van de duur van het behandeltraject. Als uw regiebehandelaar geen psychiater of klinisch psycholoog is, is één van beide disciplines altijd bij dit overleg betrokken. Bij de start van de behandeling, bij belangrijke wijzigingen in uw behandeling, bij ontslag en bij een dreigende crisis is de psychiater of klinisch psycholoog tevens betrokken. Als er met spoed een beslissing genomen moet worden, dan kan een psychiater of klinisch psycholoog ook zelfstandig over deze onderwerpen beslissen, of de regiebehandelaar wordt achteraf geïnformeerd. Ook wordt uw behandelplan regelmatig met u geëvalueerd. Hierbij zijn uw regiebehandelaar en (een deel van de) betrokken behandelaren aanwezig. U, en in samenspraak met u, uw naasten krijgen ook een uitnodiging voor de behandelplan evaluatie. Van elk collegiaal overleg, MDO en behandelplan evaluatie wordt verslag gedaan in uw dossier.

10c. Mindler B.V. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Tijdens de evaluatie van uw behandeling wordt met u besproken hoe uw behandeling voortgezet kan worden. Na een evaluatie zijn er onder meer de volgende mogelijkheden:

 • voortzetten behandeling conform behandelplan;
 • intensiveren van behandeling binnen Mindler (al dan niet bij dezelfde hulpverlener). Als u naar een andere hulpverlener wordt verwezen, blijft uw regiebehandelaar verantwoordelijk voor uw zorgverlening tot het moment dat u het eerste gesprek heeft gehad met de nieuwe hulpverlener. Tijdens dat eerste gesprek hoort u wie uw nieuwe regiebehandelaar wordt. Hij neemt dan de verantwoordelijkheid voor uw zorgverlening over. Als u voorkeur heeft voor een specifieke regiebehandelaar, kunt u dat aangeven;
 • verminderen van intensiteit binnen Mindler;
 • verwijzen naar een andere expert/behandelaar van een andere organisatie;
 • beëindiging van behandeling en terugverwijzen naar de huisarts. Borging hiervan vindt plaats door verslaglegging van de evaluatie in het dossier.

10d. Binnen Mindler B.V. geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Uw regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken hulpverleners en is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van het behandelproces. Het overleg is gericht op overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn. Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost, wordt de volgende escalatieprocedure gevolgd waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen maken. Voorop staat dat indien een verschil van inzicht een onderwerp betreft waarvoor op basis van het professioneel statuut de psychiater geraadpleegd dient te worden, de (regie)behandelaar het advies van de psychiater op diens domein op dient te volgen. Indien dit nog niet is gebeurd, kan het zinvol zijn om het onderwerp eerst in te brengen in het Multidisciplinair Overleg of casuïstiek overleg. Indien de verschillende betrokkenen een blijvend verschil van inzicht hebben, kan het geschil worden besproken met de Lead Psychologist van Mindler. Deze besprekingen zijn gericht op het oplossen van het probleem in de samenwerking rond een bepaalde patiënt of vanuit een meer algemeen verschil van behandelvisie. Daarbij is wel van belang te beseffen dat de behandelaar, die – omdat dit binnen zijn deskundigheidsgebied valt – inhoudelijk verantwoordelijk is voor (bepaalde aspecten van) de behandeling van de patiënt, verantwoordelijk blijft voor dit behandelbeleid en dat deze verantwoordelijkheid niet bij het MDO of de lijn ligt.

 1. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Wij vragen om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, wordt gewerkt volgens de  daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en wij vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle)

11c. Wij gebruiken de privacyverklaring van de NVGzP als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar.

11d. Mindler B.V. levert momenteel geen ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking omdat dit momenteel niet verplicht is.

 • Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:

Naam instelling: Klachtenloket Zorg

Contactgegevens: 070-310 53 92 of mail: info@klachtenloket-zorg.nl

De klachtenregeling is hier te vinden: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij:

De Geschillencommissie Zorg

Contactgegevens: 070-310 53 92

De geschillenregeling is hier te vinden: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Een psycholoog online spreken is flexibeler dan een afspraak in een praktijk. Dankzij de digitale techniek van Mindler is onze wachttijd maximaal 7 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Meer informatie over onze wachttijden vindt u hier: https://mindlercare.com/nl/faq/hoe-lang-zijn-de-wachttijden-bij-mindler-2/

 1. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:

Aanmelding

U kunt uzelf online aanmelden. Download hiervoor de Mindler app op uw telefoon. Registreer uzelf als nieuwe gebruiker. Daarna kiest u zelf uw therapeut en tijdstip voor intake. Voor onze verzekerde zorg is een verwijzing nodig. In de meeste gevallen is de verwijzer uw huisarts. In de verwijzing staat een omschrijving van de problemen waarvoor uw hulp nodig hebt en uw eventuele psychiatrische voorgeschiedenis en huidige medicatie. Daarnaast moet uw verwijzer aangeven van welke DSM 5 stoornis een vermoeden bestaat en of u wordt doorverwezen naar de GBGGZ of SGGZ. Als er correspondentie is uit uw psychiatrische voorgeschiedenis wordt dat als bijlage toegevoegd. Uw verwijzer kan de verwijzing in orde maken via Zorgdomein. 

De backoffice van Mindler beoordeelt de aanmelding op de volgende criteria :

 • Of de aanmelding aan de formele eisen voldoet, zoals de aanwezigheid van het Burgerservicenummer, verzekeringsbewijs, identiteitsbewijs, verwijsbrief en woonplaatsbeginsel (18- ) (als de stukken niet compleet zijn, neemt de backoffice contact op met u of met uw huisarts).
 • Of u verzekerd bent. In Nederland geldt een verzekeringsplicht op basis van zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar betaalt Mindler voor de behandeling die u krijgt.
 • Of uw hulpvraag en de hulp die u nodig heeft past in de Generalistische Basis GGZ. Deze beoordeling wordt gedaan door daartoe bevoegde hulpverleners. 

14b. Binnen Mindler B.V. wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt.

 1. Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Mindler B.V. is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):

Bij de start van de intake krijgt u een regiebehandelaar toegewezen wanneer de door u in onze app gekozen behandelaar geen regiebehandelaar is. Onder punt 7 kunt u lezen welke hulpverleners regiebehandelaar kunnen zijn. Deze regiebehandelaar is het centrale aanspreekpunt voor u en uw betrokkenen tot het moment dat de behandeling start, of u wordt terug verwezen naar uw verwijzer. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, het stellen van de diagnose en het opstellen van een (voorlopig) behandelvoorstel. Het kan zijn dat een andere behandelaar het onderzoek en diagnostiek doet, maar hij of zij zal altijd uw regiebehandelaar informeren. Soms heeft u tijdens de intakefase ook een gesprek met een psychiater of een klinisch (neuro)psycholoog. Als u het niet eens bent met de keuze van regiebehandelaar of medebehandelaar, bespreek dit dan met uw regiebehandelaar. Hij zal met u bespreken wat uw wensen en bezwaren zijn en nagaan of het mogelijk is een andere (regie)behandelaar te organiseren.

Tijdens de intakegesprekken onderzoeken we eerst samen met u wat er aan de hand is (diagnose) en waar u mee geholpen wilt en kunt worden (hulpvraag). Wij vinden het wenselijk om regelmatig (een deel van) de gesprekken met u en uw partner, familie of een andere naaste te doen. Als het nodig is overleggen we ook met de huisarts en degene die u naar ons heeft verwezen. Om de diagnose goed te kunnen stellen kan het nodig zijn om verschillende onderzoeken te doen, zoals een psychologisch onderzoek. Ook vult u soms één of meer vragenlijsten in. 

Na de intakegesprekken bespreekt de regiebehandelaar met u wat de conclusie is en welk behandelaanbod volgens hem of haar het meest passend is voor u. Dit noemen wij een behandeladviesgesprek. Wanneer Mindler u de juiste behandeling kan bieden, bespreekt de regiebehandelaar met u aan welke punten u tijdens de behandeling wilt werken. Dit noemen wij de behandeldoelen. De behandeldoelen worden vastgelegd in een behandelplan. In het behandelplan wordt ook vastgelegd wie uw regiebehandelaar is en, indien van toepassing, wie de andere hulpverleners zijn die betrokken zijn bij uw zorg. Vanzelfsprekend kunt u uw voorkeur voor de regiebehandelaar en eventuele medebehandelaren aangeven. 

Wanneer wij vinden dat een andere instelling u beter kan helpen dan Mindler, dan bespreken we dat natuurlijk met u. Daarna verwijzen wij u terug naar de huisarts of een andere zorgverlener. Wanneer u daarmee akkoord gaat krijgt uw huisarts een brief met daarin de conclusie, de diagnose en het advies voor verdere behandeling. Daarna wordt u uitgeschreven als patiënt bij Mindler.

Intakefase

Bij het eerste intakegesprek weet u wie uw regiebehandelaar is voor de intakefase binnen Mindler. In deze fase vindt nog geen behandeling plaats en wordt er gekeken of Mindler u een passende behandeling kan bieden. Uw huisarts of andere verwijzer is dan nog verantwoordelijk voor uw zorgverlening waaronder het voorschrijven van medicatie en u kunt als u spoedeisende hulp nodig heeft met hem contact opnemen. Uw regiebehandelaar is uw aanspreekpersoon voor vragen over de intake en over het behandelaanbod van Mindler.

 • Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):

Behandelplan

Het behandelplan is een overeenkomst waarin de afspraken staan die u samen met uw (regie)behandelaar maakt. 

In het behandelplan staat altijd:

 • Uw hulpvraag, de gezamenlijke probleemstelling en diagnose
 • Behandeldoelen (alle punten waaraan u gezamenlijk gaat werken)
 • Wijze waarop u samen met de behandelaar de doelen probeert te bereiken (behandelmethoden, frequentie behandelafspraken, evt. duur behandeling)
 • Wie de regiebehandelaar is. 

In het behandelplan staat indien nodig:

 • Afspraken over het betrekken van naasten (vrienden, familie, etc.) bij uw behandeling
 • Het bekostigingslabel van de behandeling
 • Welke andere behandelaren bij uw behandeling betrokken zijn
 • Eventuele afspraken met andere (zorg)instellingen

Er wordt direct na het afronden van de intakefase een (voorlopig) behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met u besproken tijdens het adviesgesprek. We vinden het belangrijk dat u het eens bent met de inhoud van het plan. Ook zorgt uw regiebehandelaar er voor dat het behandelplan met eventuele medebehandelaren besproken wordt. De rol van deze behandelaren en hun verantwoordelijkheden worden vastgelegd in het behandelplan. Uiterlijk 6 weken na de start van de behandeling moet het behandelplan definitief zijn. Uw regiebehandelaar legt in het dossier vast dat uw behandelplan definitief is en geeft aan of u instemt met de inhoud van het plan. Het behandelplan hoeft niet door u ondertekend te worden, uw mondelinge akkoord is voldoende. Een behandelplan is maximaal één jaar geldig. Duurt uw behandeling langer dan een jaar, dan dient het behandelplan te worden bijgesteld.

Binnen het Elektronisch Patiënten Dossier (CRS) als ook binnen de Mindler app heeft u zelf toegang tot uw eigen dossier. Uw behandelaar kan via het portal van het EPD documenten met u delen, waaronder verslaglegging; behandelplannen, documenten etc.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

De behandeling is het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn in het behandelplan. In het behandelplan staan de verschillende behandelvormen waarover u afspraken heeft gemaakt met uw regiebehandelaar. Veranderen de doelen die in uw behandelplan staan, dan wordt ook het behandelplan aangepast. Dit zal uw regiebehandelaar altijd met u bespreken.

Rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars

Bij het begin van uw behandeling is afgesproken wie uw regiebehandelaar is. De regiebehandelaar hoeft niet altijd betrokken te zijn bij alle behandelvormen. Meestal zijn er ook andere behandelaren betrokken bij uw behandeling. De regiebehandelaar is uw centrale aanspreekpunt. Zo nodig werkt de regiebehandelaar samen met u het behandelplan verder uit en bespreekt met u akkoord bent met het behandelplan. Hij zorgt er voor dat alle verrichtingen en interventies van de betrokken behandelaren goed op elkaar zijn afgestemd. De medebehandelaren informeren de regiebehandelaar over het verloop van uw behandeling. Als u precies wilt weten wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de regiebehandelaar in relatie tot medebehandelaars kunt u dat nalezen in het professioneel statuut.

Dreigende crisis

In het geval van een (dreigende) crisis wordt de betrokken behandelaar en regiebehandelaar ingelicht. Indien dit tijdens kantooruren is, wordt er indien nodig door de betrokken (regie)behandelaar contact opgenomen met de regionale crisisdienst. Indien dit buiten kantooruren is, wordt er doorverwezen naar de betrokken huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen waar nodig contact opnemen met de betrokken crisisdienst.

Hoe blijft uw huisarts op de hoogte?

Er zijn tijdens de behandeling een paar momenten dat Mindler uw huisarts informeert over de voortgang van uw behandeling. Wij vinden het belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is van uw gezondheidstoestand en welke behandeling u krijgt. Tijdens de intakefase vragen we uw toestemming voor het delen van informatie met uw huisarts. Als u daar niet mee toestemt, zullen we uw huisarts informeren dat we hem of haar geen informatie mogen geven.

We informeren de huisarts op de volgende momenten:

 • Na de intakefase door middel van een brief met daarin de conclusie, diagnose en het behandeladvies;
 • Voortgangsbrief (in ieder geval na één jaar behandeling);
 • Belangrijke wijzigingen in het behandelplan;
 • Afsluitbrief wanneer de behandeling stopt.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Mindler B.V. als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Evaluatie en voortgang behandelplan

Tijdens uw behandeling is er minimaal één keer per jaar, maar meestal meerdere keren per jaar een evaluatie van uw behandelplan. Samen met uw regiebehandelaar, en eventueel betrokken behandelaren bespreekt u of de behandeling nog aansluit bij uw hulpvraag en wat de resultaten zijn. Het is belangrijk om een goed beeld te vormen over de voortgang van de behandeling. Daar waar nodig wordt de behandeling aangepast. U gaat dan bijvoorbeeld andere of aanvullende therapieën volgen. Dit wordt altijd met u besproken en vastgelegd in uw behandelplan. U kunt altijd een naaste betrekken bij de evaluatiegesprekken. Wij vinden het belangrijk dat zij, als u dat wilt, ook betrokken zijn bij uw behandeling.

Vragenlijsten

Via E-mental Health van Embloom sturen wij vragenlijsten aan het begin en einde van uw behandeling. Zo kunnen we samen met u de vooruitgang volgen. Soms vult u ook tijdens de behandeling een vragenlijst in. Tevens is het voor diagnostiek soms nodig om gebruik te maken van vragenlijsten. Deze zullen we u ook versturen via Embloom en ze bespreken in een advies- of terugkoppelingsgesprek.

ROM

De meerwaarde voor de effectiviteit staat bij Mindler voorop. Op dit moment wordt onderzocht hoe ROM als instrument kan worden ingezet binnen Mindler.

16.d Binnen Mindler B.V. evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): 

Zie 16c.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Mindler B.V. op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

Tevredenheidsmeting

Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze patiënten vinden van de zorg van Mindler. Daarom ontvangt u aan het eind van de behandeling of jaarlijks een vragenlijst waarop u (anoniem) kunt aangeven of u tevreden bent met de zorg. Met deze resultaten proberen wij onze zorg te verbeteren. Uw mening is erg belangrijk voor ons. In 2021 scoorde Mindler een 8.7 op de CQi-index.

Ook de uitkomsten van de tevredenheidsmetingen worden geanonimiseerd (niet te achterhalen om welke cliënt het gaat).

Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Regelmatig wordt de voortgang van de behandeling met u besproken. Er komt een moment dat u en uw regiebehandelaar tot het besluit komen dat de behandeling bij Mindler afgerond kan worden. De (regie)behandelaar maakt met u afspraken over een eventuele vervolgbehandeling of nazorg. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld nog een vervolgbehandeling van een andere hulpverlener buiten Mindler nodig heeft, bijvoorbeeld bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ).

Ook kan het zijn dat u via uw huisarts nog medicatie voorgeschreven krijgt. Als u zelf wilt stoppen met uw behandeling, bespreek dit dan met uw (regie) behandelaar. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat uw dossier volledig is en dat u en de huisarts een afsluitbrief krijgen. In de afsluitbrief informeert hij uw huisarts over het beëindigen van de behandeling, het verloop, de resultaten van de behandeling en afspraken die gemaakt zijn over een eventuele vervolgbehandeling en nazorg. Met de afsluitbrief dragen wij de zorg over aan de huisarts. U wordt dan uitgeschreven als cliënt bij Mindler.

Als u heeft aangegeven dat u niet instemt met het geven van informatie aan de huisarts, overleggen we met u in hoeverre we uw huisarts mogen informeren dat u niet meer in behandeling bent bij Mindler en welke eventuele behandeling en nazorg nog nodig is. U moet zich realiseren dat uw huisarts dan weer zorg draagt voor uw psychiatrische zorgverlening.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

Na afsluiting van uw behandeling kunt u in geval van een (dreigende) crisis contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is dat u weer in behandeling komt bij Mindler, dan kan uw huisarts u opnieuw aanmelden.

IV Ondertekening

Naam bestuurder van Mindler B.V.: Johannes Hatem

Plaats: Amsterdam

Datum: 9-8-2021

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe: Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);

Zijn algemene leveringsvoorwaarden; 

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.