Kwaliteitsstatuut van Mindler

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I Algemene informatie

1.Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: Mindler B.V.
Hoofd postadres straat en huisnummer: Doktor van Deenweg 108 unit 3.15
Hoofd postadres postcode en plaats: 8025BK Zwolle
Website: www.mindlercare.com
KvK nummer: 75643650
AGB-code 1: 22221135

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Neem contact met ons op via info@mindler.nl

3. Onze locaties vindt u hier:
Mindler werkt vanuit het gehele land.

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Mindler behandelt volwassenen met psychische problemen en klachten in zowel de Basis als Specialistische ambulante GGZ uitsluitend door beeldbellen/videogesprekken, ondersteund door eHealth.

In het kader van de behandeling, begeleiding en nazorg werkt de instelling structureel samen met de verwijzende huisartsen voor de lokale crisisdiensten. Er zijn tevens landelijke samenwerkingsverbanden voor de complexere, ambulante psychiatrische aandoeningen met:

– Praktijk Swagerman, psychotherapeut te Amsterdam
– Praktijk van Koningsveld, psychiatrie te Zwolle
– EvA Medical Consulting, psychiatrie te Twijzel (Fr)

Een verwijzing naar Mindler gaat altijd via uw huisarts of in sommige gevallen via uw medisch specialist of GGZ hulpverlener. De Mindler backoffice is beschikbaar om daar bij te ondersteunen. Zij contacteren dan uw huisartspraktijk.

Welke behandeling kunt u bij Mindler verwachten?
Voordat u start met een behandeling is er altijd een intakefase waarin uw zorgvraag in kaart gebracht wordt. Samen met uw behandelaar bespreekt u met welke vormen van behandeling u het beste geholpen bent.

Voor welke psychiatrische ziektebeelden kunt u bij Mindler behandeld worden?
Voor veel psychiatrische ziektebeelden (of een combinatie van deze ziektebeelden) kunnen cliënten bij Mindler een specialistische behandeling krijgen. Het betreft ziektebeelden zoals ADHD, Angststoornis, Autisme Spectrum stoornissen, Bipolaire stemmingsstoornis, Depressie, Dissociatieve stoornis, Dwangstoornis, Niet Aangeboren Hersenletsel, Onverklaarde lichamelijke klachten, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose kwetsbaarheid, Trauma en tic stoornissen. Cliënten in crisissituaties waarbij de psychiatrische problematiek nog dient te worden vastgesteld, cliënten met eetstoornissen en verslaving kunnen niet bij ons terecht.

Samenwerking professioneel netwerk
Om u de juiste zorg te geven werken de zorgverleners samen binnen Mindler. Er is altijd een psychiater en klinisch psycholoog aan verbonden. Wij vinden het belangrijk dat zorgverleners met elkaar overleggen en advies vragen om u de best mogelijke behandeling te geven. Uiteraard wordt u geïnformeerd over het team dat betrokken is bij uw behandeling. Ook kunnen uw zorgverleners, met uw toestemming, overleggen met andere zorgverleners die niet bij Mindler werken, die expert zijn op een bepaald gebied.

5. Mindler B.V. heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Mindler B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
– Gz-psycholoog
– Klinisch psycholoog / klinisch neuropsycholoog
– Psychotherapeut
– Verpleegkundig specialist GGZ
Tevens zijn psychiaters & klinisch psychologen beschikbaar voor multidisciplinair overle

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Mindler B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
– Gz-psycholoog (in Multidisciplinair overleg met Klinisch Psycholoog (KP’er) of Psychiater)
– Psychotherapeut
– Klinisch Psycholoog
– Psychiater

8. Structurele samenwerkingspartners
Mindler B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

Mindler biedt ambulante GGZ en werkt samen met:
1. Specialistische GGZ – complexere problematiek wordt samengewerkt met:
– Praktijk Swagerman, psychotherapeut gevestigd te: Turnerstraat 33c, 1076VC Amsterdam. http://praktijkswagerman.nl
– Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie M. van Koningsveld / N. Hartwig gevestigd te Bloemendalstraat 7, 8011 PJ Zwolle
– EvA Medical consulting BV, psychiater E. van Altena gevestigd te Op Twijzel 19, 9286 EA Twijzel

  1. De nazorg doet Mindler via onze eigen ontwikkelde software, die op gepaste tijdstippen digitaal eHealth toepassingen & oefeningen voorschrijft.
  2. Crisissituaties verwijzen wij via de huisarts naar de dichtstbijzijnde GGZ-crisisdienst. Indien nodig schrijft ons protocol de hulplijn 113 voor. Dit protocol is samen met 113 opgesteld.

Daarnaast werken we in ieder geval altijd samen met de huisarts. Als u ermee instemt wordt, indien nodig, uw huisarts betrokken bij en geïnformeerd over uw behandeling. Als u instemt, wordt de huisarts minimaal één keer per jaar geïnformeerd. Dit gebeurt in ieder geval na de intake en na afsluiting van de behandeling.

Tevens wordt er op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samengewerkt. Voor het leveren van goede zorg is ook onderzoek en kennisontwikkeling nodig. We werken hierin samen met de universiteit Lund.

Voorts achten wij het van belang dat we collega’s opleiden tot GZ psycholoog of psychotherapeut.

II Organisatie van de zorg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Mindler B.V. ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
U wilt er zeker van kunnen zijn dat uw behandelaar en andere hulpverleners hun vak goed begrijpen en dat u de best mogelijke behandeling krijgt. Het is belangrijk dat hulpverleners bekwaam en bevoegd zijn in de uitvoering van hun functie. Bekwaam betekent dat je het kunt en kennis hebt en bevoegd betekent dat je het mag. Hier leest u hoe dat bij Mindler geregeld is.

In de werving & selectie wordt voor alle behandelaren een kopie relevante diploma’s en certificaten gevraagd & gecontroleerd. Ook wordt voor alle medewerkers een VOG, niet ouder dan 3 maanden, opgevraagd. Voor regiebehandelaren wordt ook gecontroleerd op een geldige BIG-registratie en AGB-code.

Vervolgens worden 2 referenties nagegaan om de bekwaamheid te toetsen. Op regelmatige tijdstippen zijn er gesprekken met de behandelaren en/of functioneringsgesprekken, waarbij ook de bekwaamheid en opleidingswensen worden besproken.

Daarnaast moeten hulpverleners zorgen dat zij hun kennis op peil houden en bekwaam blijven om hun werkzaamheden te mogen doen. Elke hulpverlener is hier zelf verantwoordelijk voor. De organisatie faciliteert hen hierbij.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Landelijk hebben behandelaren in verschillende functies (multidisciplinair) samen met patiënten- en familieorganisaties afgesproken welke zorg zij het beste vinden voor een groep patiënten en hoe zij die zorg willen geven. Dit noemen we multidisciplinaire richtlijnen. Naast de richtlijnen van iedere beroepsgroep wordt dit ook in het professioneel statuut en het kwaliteitshandboek geborgd. Naast de wekelijkse MDO’s vindt er zowel supervisie als intervisie plaats.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Mindler verwacht dat hulpverleners ook zelf hun kennis en vaardigheden op peil houden zodat zij blijven voldoen aan gestelde eisen. Een deel van de nascholingen zijn verplicht, omdat hiermee de vereiste bevoegd- en bekwaamheden verkregen worden. Binnen Mindler wordt het volgende gefaciliteerd en uitgevoerd: supervisie, intervisie, MDO, interne & externe opleidingen waarvoor iedere medewerker een eigen opleidingsbudget ter beschikking heeft. Tevens komt deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling aan de orde tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek.

10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut: Het professioneel statuut van Mindler vind u op onze website www.mindlercare.com/nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Mindler B.V. is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Bij uw behandeling zijn vaak meerdere behandelaren betrokken. Eén van hen is de regiebehandelaar. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van uw behandelproces. Maar daarnaast kunt u natuurlijk te maken krijgen met medebehandelaren. Elke professional is zelf verantwoordelijk voor het eigen professionele handelen. De regiebehandelaar is voor u en uw naasten het centrale aanspreekpunt. Ook heeft hij een belangrijk aandeel in uw behandeling. Hij zorgt ervoor dat er in overleg met u een behandelplan wordt opgesteld, wordt uitgevoerd, geëvalueerd en als dat nodig is, wordt bijgesteld. Onder punt 7 staat aangegeven welke zorgverleners regiebehandelaar kunnen zijn. Het zijn in ieder geval altijd academisch opgeleide (of daarmee vergelijkbare opleiding) hulpverleners die zijn opgenomen in het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) register. De regiebehandelaar wordt door de andere behandelaren geïnformeerd over de voortgang van uw behandeling. Dit gebeurt door middel van collegiaal overleg en verslaglegging in uw dossier. Dat is georganiseerd op vaste momenten in daarvoor georganiseerd multidisciplinair overleg (MDO). De frequentie van deze overleggen wisselt (duur van het) behandeltraject. Als uw regiebehandelaar geen psychiater of klinisch psycholoog is, is één van beide disciplines altijd bij dit overleg betrokken. Bij de start van de behandeling, bij belangrijke wijzigingen in uw behandeling, bij ontslag en bij een dreigende crisis is de psychiater of klinisch psycholoog tevens betrokken. Als er met spoed een beslissing genomen moet worden, dan kan een psychiater of klinisch psycholoog ook zelfstandig over deze onderwerpen beslissen, of de regiebehandelaar wordt achteraf geïnformeerd. Ook wordt uw behandelplan regelmatig met u geëvalueerd. Hierbij zijn uw regiebehandelaar en (een deel van de) betrokken behandelaren aanwezig. U, en in samenspraak met u, uw naasten krijgen ook een uitnodiging voor de behandelplan evaluatie. Van elk collegiaal overleg, MDO en behandelplanevaluatie wordt verslag gedaan in uw dossier.

10c. Mindler B.V. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Tijdens de evaluatie van uw behandeling wordt met u besproken hoe uw behandeling voortgezet kan worden. Na een evaluatie zijn er onder meer de volgende mogelijkheden:

  • voortzetten behandeling conform behandelplan;
  •  intensiveren van behandeling binnen Mindler (al dan niet bij dezelfde hulpverlener). Als u naar een andere hulpverlener wordt verwezen, blijft uw regiebehandelaar verantwoordelijk voor uw zorgverlening tot het moment dat u het eerste gesprek heeft gehad met de nieuwe hulpverlener. Tijdens dat eerste gesprek hoort u wie uw nieuwe regiebehandelaar wordt. Hij neemt dan de verantwoordelijkheid voor uw zorgverlening over. Als u voorkeur heeft voor een specifieke regiebehandelaar, kunt u dat aangeven;
  • verminderen van intensiteit binnen Mindler;
  • verwijzen naar een andere expert/behandelaar van een andere organisatie;
  • beëindiging van behandeling en terugverwijzen naar de huisarts. Borging hiervan vindt plaats door verslaglegging van de evaluatie in het dossier.

10d. Binnen Mindler B.V. geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Uw regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken hulpverleners en is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van het behandelproces. Het overleg is gericht op overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn. Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost, wordt de volgende escalatieprocedure gevolgd waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen maken. Voorop staat dat indien een verschil van inzicht een onderwerp betreft waarvoor op basis van het professioneel statuut de psychiater geraadpleegd dient te worden, de (regie)behandelaar het advies van de psychiater op diens domein op dient te volgen. Indien dit nog niet is gebeurd, kan het zinvol zijn om het onderwerp eerst in te brengen in het Multidisciplinair Overleg of casuïstiek overleg. Indien de verschillende betrokkenen een blijvend verschil van inzicht hebben, kan het geschil worden besproken met de Lead Psychologist van Mindler. Bij een verschil van mening over de behandeling in het kader van BOPZ/WVGGZ kan direct geëscaleerd worden naar de geneesheer-directeur, Erik van Altena, psychiater. Deze besprekingen zijn gericht op het oplossen van het probleem in de samenwerking rond een bepaalde patiënt of vanuit een meer algemeen verschil van behandelvisie. Daarbij is wel van belang te beseffen dat de behandelaar, die – omdat dit binnen zijn deskundigheidsgebied valt – inhoudelijk verantwoordelijk is voor (bepaalde aspecten van) de behandeling van de patiënt, verantwoordelijk blijft voor dit behandelbeleid en dat deze verantwoordelijkheid niet bij het MDO of de lijn ligt.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar: Ja

11d. Mindler B.V. levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking: N.v.t.

  1. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:
Naam instelling: Klachtenloket Zorg
Contactgegevens: 070-310 53 92 of mail: info@klachtenloket-zorg.nl
De klachtenregeling is hier te vinden: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten:
De Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens: 070-310 53 92
De geschillenregeling is hier te vinden: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
Een psycholoog online spreken is flexibeler dan een afspraak in een praktijk. Dankzij de digitale techniek van Mindler zijn er geen wachttijden.

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aanmelding
U kunt u zelf online aanmelden, uw therapeut en tijdstip voor intake kiezen. U kunt terecht voor verzekerde zorg door aanmelding bij Zorgdomein door een verwijzer. In de meeste gevallen is dat uw huisarts. In de verwijzing staat een omschrijving van de problemen waarvoor uw hulp nodig hebt en uw eventuele psychiatrische voorgeschiedenis en huidige medicatie. Als er correspondentie is uit uw psychiatrische voorgeschiedenis wordt dat als bijlage toegevoegd. De backoffice van Mindler beoordeelt de aanmelding op de volgende criteria :
· Of de aanmelding aan de formele eisen voldoet, zoals de aanwezigheid van het Burgerservicenummer, verzekeringsbewijs, identiteitsbewijs, verwijsbrief en woonplaatsbeginsel (18- ) (als de stukken niet compleet zijn, neemt de backoffice contact op met u of met uw huisarts).
· Of u verzekerd bent. In Nederland geldt een verzekeringsplicht op basis van zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar betaalt Mindler voor de behandeling die u krijgt.
· Of uw hulpvraag en de hulp die u nodig heeft past in de Specialistische GGZ of Basis GGZ. U krijgt per mail de bevestiging van de afspraak voor intake met tijdstip en de naam van uw hulpverlener. Tevens staat in deze mail een link om online aan het gesprek deel te nemen.

14b. Binnen Mindler B.V. wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Diagnose
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Mindler B.V. is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):
Bij de start van de intake krijgt u een regiebehandelaar toegewezen, als de eigen behandelaar al geen regiebehandelaar is. Onder punt 7 kunt u lezen welke hulpverleners regiebehandelaar kunnen zijn. Deze regiebehandelaar is het centrale aanspreekpunt voor u en uw betrokkenen tot het moment dat de behandeling start, of u wordt terug verwezen naar uw verwijzer. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, het stellen van de diagnose en het opstellen van een (voorlopig) behandelvoorstel. Het kan zijn dat een andere behandelaar het onderzoek en diagnostiek doet, maar hij of zij zal altijd uw regiebehandelaar informeren. Soms heeft u tijdens de intakefase ook een gesprek met een psychiater of een klinisch (neuro)psycholoog. Als u het niet eens bent met de keuze van regiebehandelaar of medebehandelaar, bespreek dit dan met uw regiebehandelaar. Hij zal met u bespreken wat uw wensen en bezwaren zijn en nagaan of het mogelijk is een andere (regie)behandelaar te regelen.

Tijdens de intakegesprekken onderzoeken we eerst samen met u wat er aan de hand is (diagnose) en waar u mee geholpen wilt en kunt worden. Wij vinden het regelmatig wenselijk om (een deel van) een gesprek met u en uw partner, familie of een andere naaste te doen. Als het nodig is overleggen we ook met de huisarts en degene die u naar ons heeft verwezen. Om de diagnose goed te kunnen stellen kan het nodig zijn om verschillende onderzoeken te doen, zoals een psychologisch onderzoek. Ook vult u soms één of meer vragenlijsten in. Na de intakegesprekken bespreekt de regiebehandelaar met u wat de conclusie is en welk behandelaanbod volgens hem of haar het meest passend is (behandeladviesgesprek). Als de conclusie is dat Mindler u de juiste behandeling kan bieden, overlegt de regiebehandelaar met u aan welke punten u tijdens de behandeling wilt werken (behandeldoelen). Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Ook wordt met u besproken wie uw regiebehandelaar zal zijn tijdens uw behandeling. Dit wordt vastgelegd in het behandelplan. Ook als er meerdere behandelaren betrokken worden bij uw behandeling, wordt dit vastgelegd in het behandelplan.

Vanzelfsprekend kunt u uw voorkeur voor de regiebehandelaar en eventuele medebehandelaren aangeven. Als we denken dat een andere instelling u beter kan helpen dan Mindler, dan bespreken we dat samen met u en verwijzen wij u terug naar de huisarts of een andere zorgverlener. In overleg met u, krijgt uw huisarts een brief met daarin de conclusie, de diagnose en het advies voor verdere behandeling. U wordt dan uitgeschreven als patiënt bij Mindler.

Intakefase
Bij het eerste intakegesprek weet u wie uw regiebehandelaar is voor de intakefase binnen Mindler. In deze fase vindt nog geen behandeling plaats en wordt er gekeken of Mindler u een passende behandeling kan bieden. Uw huisarts of andere verwijzer is dan nog verantwoordelijk voor uw zorgverlening waaronder het voorschrijven van medicatie en u kunt als u spoedeisende hulp nodig heeft met hem contact opnemen. Uw regiebehandelaar is uw aanspreekpersoon voor vragen over de intake en over het behandelaanbod van Mindler.

  1. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Behandelplan
Het behandelplan is een overeenkomst waarin de afspraken staan die u samen met uw (regie)behandelaar maakt. In het behandelplan staat altijd:
· Hulpvraag, gezamenlijke probleemstelling en diagnose
· Behandeldoelen (alle punten waaraan u gezamenlijk gaat werken)
· Wijze waarop u samen met de behandelaar de doelen tracht te bereiken (behandelmethoden, frequentie behandelafspraken, evt. duur behandeling)
· Wie de regiebehandelaar is. In het behandelplan staat indien nodig:
· Afspraken over betrekken van naasten bij uw behandeling
· De duur van de behandeling
· Welke andere behandelaren bij uw behandeling betrokken zijn
· Eventuele afspraken met andere (zorg)instellingen

Er wordt direct na het behandeladviesgesprek een (voorlopig) behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met u besproken. We vinden het belangrijk dat u het eens bent met de inhoud van het plan. Ook zorgt uw regiebehandelaar er voor dat het behandelplan met eventuele medebehandelaren besproken wordt. Hun rol en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in het behandelplan. Uiterlijk 6 weken na de start van de behandeling moet het behandelplan definitief zijn. Uw regiebehandelaar legt in het dossier vast dat uw behandelplan definitief is en geeft aan of u instemt met de inhoud van het plan. Een behandelplan is maximaal één jaar geldig. Duurt uw behandeling langer dan een jaar, dan dient het behandelplan te worden bijgesteld.

Binnen het Elektronisch Patiënten Dossier (CRS) als ook binnen de Mindler app heeft u zelf toegang tot uw eigen dossier waaronder verslaglegging; behandelplannen; documenten etc.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
De behandeling is het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn in het behandelplan. In het behandelplan staan de verschillende behandelvormen waarover u afspraken heeft gemaakt met uw regiebehandelaar. Veranderen de doelen die in uw behandelplan staan, dan wordt ook het behandelplan aangepast. Dit zal uw regiebehandelaar altijd met u bespreken.

Rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars
Bij het begin van uw behandeling is afgesproken wie uw regiebehandelaar is. De regiebehandelaar hoeft niet altijd betrokken te zijn bij alle behandelvormen. Meestal zijn er ook andere behandelaren betrokken bij uw behandeling. De regiebehandelaar is uw centrale aanspreekpunt. Zo nodig werkt de regiebehandelaar samen met u het behandelplan verder uit en bespreekt met u of u instemt met het behandelplan. Hij of zij zorgt er voor dat alle verrichtingen en interventies van de betrokken behandelaren goed op elkaar zijn afgestemd. De mede behandelaren informeren de regiebehandelaar over het verloop van uw behandeling. Als u precies wilt weten wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de regiebehandelaar in relatie tot medebehandelaars kunt u dat nalezen in het professioneel statuut.

Dreigende crisis
U kunt in het geval van een (dreigende) crisis tijdens en buiten kantooruren contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost. Zij zorgen dan eventueel dat de crisisdienst contact met u opneemt. Tevens heeft Mindler een protocol opgesteld samen met 113.

Hoe blijft uw huisarts op de hoogte?
Er zijn tijdens de behandeling een paar momenten dat Mindler uw huisarts informeert over de voortgang van uw behandeling. Wij vinden het belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is van uw gezondheidstoestand en welke behandeling u krijgt. Tijdens de intakefase vragen we uw instemming voor het delen van informatie met uw huisarts. Als u daar niet mee instemt, zullen we uw huisarts informeren dat we hem of haar geen informatie mogen geven.

We informeren de huisarts op de volgende momenten:
· Na de intakefase door middel van een brief met daarin de conclusie, diagnose en het behandeladvies;
· Voortgangsbrief (in ieder geval na één jaar behandeling);
· Belangrijke wijzigingen in het behandelplan;
· Afsluitbrief wanneer de behandeling stopt.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Mindler B.V. als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Evaluatie en voortgang behandelplan
Tijdens uw behandeling is er minimaal één keer per jaar, maar meestal meerdere keren per jaar een evaluatie van uw behandelplan. Samen met uw regiebehandelaar, en eventueel betrokken behandelaren bespreekt u of de behandeling nog aansluit bij uw hulpvraag en wat de resultaten zijn. Het is belangrijk om een goed beeld te vormen over de voortgang van de behandeling. Als het nodig is, wordt de behandeling aangepast. U gaat dan bijvoorbeeld andere of aanvullende therapieën volgen. Dit wordt altijd met u besproken en vastgelegd in uw behandelplan. U kunt altijd een naaste betrekken bij de evaluatiegesprekken. Wij vinden het belangrijk dat zij, als u dat wilt, ook betrokken zijn bij uw behandeling.

Vragenlijsten
Via E-mental Health van Embloom sturen wij vragenlijsten aan het begin en einde van uw behandeling. Zo kunnen we volgen samen met u wat de voortuitgang is. Ook tijdens de behandeling kan het zijn dat we voor de voortgang een vragenlijst laten invullen. Tevens is het voor diagnostiek soms nodig om gebruik te maken van vragenlijsten. Deze zullen we u ook versturen via Embloom en ze bespreken in een advies- of terugkoppelingsgesprek.

ROM
De meerwaarde voor de effectiviteit staat bij Mindler voorop. Om dit te borgen, is Mindler bezig effectiviteitsinstrumenten te onderzoeken. Op dit moment wordt ROM als instrument onderzocht binnen Mindler.

16.d Binnen Mindler B.V. evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): Zie 16c.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Mindler B.V. op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Tevredenheidsmeting
Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze patiënten vinden van de zorg van Mindler. Daarom ontvangen alle cliënten jaarlijks een vragenlijst waarop u (anoniem) kunt aangeven of u tevreden bent met de zorg. Met deze resultaten proberen wij onze zorg te verbeteren. Uw mening is erg belangrijk voor ons.
Ook de uitkomsten van de tevredenheidsmetingen worden geanonimiseerd (niet te achterhalen om welke cliënt het gaat) aangeleverd aan SBG (Stichting Benchmark GGZ). Daarmee worden landelijk de GGZ instellingen met elkaar vergeleken.

  1. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
Regelmatig wordt de voortgang van de behandeling met u besproken. Er komt een moment dat u en uw regiebehandelaar tot het besluit komen dat de behandeling bij Mindler afgerond kan worden. De (regie)behandelaar maakt met u afspraken over een eventuele vervolgbehandeling of nazorg. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld nog een vervolgbehandeling van een andere hulpverlener buiten Mindler nodig heeft, bijvoorbeeld bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ).
Ook kan het zijn dat u via uw huisarts nog medicatie voorgeschreven krijgt. Als u zelf wilt stoppen met uw behandeling, bespreek dit dan met uw (regie) behandelaar. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat uw dossier volledig is en dat u en de huisarts een afsluitbrief krijgen. In de afsluitbrief informeert hij uw huisarts over het beëindigen van de behandeling, het verloop, de resultaten van de behandeling en afspraken die gemaakt zijn over een eventuele vervolgbehandeling en nazorg. Met de afsluitbrief dragen wij de zorg over aan de huisarts. U wordt dan uitgeschreven als cliënt bij Mindler.

Als u heeft aangegeven dat u niet instemt met het geven van informatie aan de huisarts, overleggen we met u in hoeverre we uw huisarts mogen informeren dat u niet meer in behandeling bent bij Mindler en welke eventuele behandeling en nazorg nog nodig is. U moet zich realiseren dat uw huisarts dan weer zorg draagt voor uw psychiatrische zorgverlening.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:
Na afsluiting van uw behandeling kunt u in geval van een (dreigende) crisis contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is dat u weer in behandeling komt bij Mindler, dan kan uw huisarts u opnieuw aanmelden.

IV Ondertekening

Naam bestuurder van Mindler B.V.: Johannes Hatem
Plaats: Zwolle
Datum: 17-02-2020
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja
Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe: Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk); Zijn algemene leveringsvoorwaarden; Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.