Kwaliteitsstatuut van Mindler

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling zoals bekend bij KVK: Mindler B.V. (hierna “Mindler”)
Hoofd postadres straat en huisnummer: Stadhouderskade 55 
Hoofd postadres postcode en plaats: 1072AB Amsterdam 
Website: www.mindlercare.com/nl 
KvK nummer: 75643650 
AGB-code 1: 22221135 

 1. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Timo Spijkers 
E-mailadres: timo.spijkers@mindler.nl 
Tweede e-mailadres: ferry.helderman@mindler.nl 

 1. Onze locaties vindt u hier:
 1. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: 

Mindler behandelt volwassenen met psychische problemen en klachten in de GGZ. Hierbij ligt de focus op behandeling in de Generalistische Basis GGZ, uitsluitend door beeldbellen/videogesprekken, ondersteund door eHealth. 

In het kader van de behandeling, begeleiding en nazorg werkt de instelling structureel samen met de verwijzende huisartsen. Daarnaast onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden voor samenwerking met aanbieders van Specialistische GGZ en de lokale crisisdiensten. 

Een verwijzing naar Mindler gaat altijd via uw huisarts of in sommige gevallen via uw medisch specialist of GGZ hulpverlener. De Mindler backoffice is beschikbaar om daarbij te ondersteunen.

4b. Patiënten kunnen met de volgende problematiek bij Mindler terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten en behandelvorm):
Generieke stoornissen bij volwassenen (angst-, dwang-, en stressstoornissen, traumagerelateerde stoornissen, depressieve stoornissen, somatoforme gerelateerde stoornissen, seksuele stoornissen en aandachtstekortstoornissen).

Bij Mindler worden de volgende behandelmethoden toegepast:
– cognitieve gedragstherapie;
– EMDR;
– ACT;
– inzichtgevende therapie;
– schemagerichte interventies;
– Mindfulness;
– sociale vaardigheidstraining;
– e-health modules

Er vindt diagnostisch onderzoek plaats bij volwassenen bij vermoeden van bovengenoemde stoornissen.

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz): 

Nee 

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

Nee, zie 4b.

 1. Beschrijving professioneel netwerk:

Om u de juiste zorg te geven werken de zorgverleners samen binnen Mindler. Aan ieder behandeltraject is er een regiebehandelaar verbonden. Wij vinden het belangrijk dat zorgverleners met elkaar overleggen en advies vragen om u de best mogelijke behandeling te geven. Uiteraard wordt u geïnformeerd over het team dat betrokken is bij uw behandeling. Ook kunnen uw zorgverleners, met uw toestemming, overleggen met andere zorgverleners die niet bij Mindler werken, die expert zijn op een bepaald gebied.

 1. Onze instelling biedt zorg aan in:

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over. 

6a. Mindler heeft aanbod in: 
de generalistische basis-ggz: 
– Gz-psycholoog 
– Psychotherapeut 
– Klinisch psycholoog 

6b. Mindler heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar: 
– GZ psycholoog 
– Psychotherapeut 
– Klinisch psycholoog 

Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
– GZ psycholoog 
– Psychotherapeut
– Klinisch psycholoog 

 1. Structurele samenwerkingspartners

Mindler werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)): 

Mindler werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met de huisarts en de POH GGZ. Als u hiermee instemt worden deze, indien nodig, betrokken bij en geïnformeerd over uw behandeling. Tevens wordt uw huisarts (eveneens na uw toestemming) na de intake geïnformeerd over de diagnose en de voorgenomen behandeling en na afsluiting van de behandeling over het beloop hiervan, waarbij eventueel een advies voor nazorg wordt gegeven. 

Indien Mindler niet de juiste zorgaanbieder voor u is, bijvoorbeeld wanneer Specialistische GGZ een meer passend aanbod zou kunnen doen voor uw klachten, proberen wij u van zo goed mogelijk advies te voorzien en, indien na overleg met u akkoord bevonden, in gang gezet door middel van een doorverwijzing. Met enkele aanbieders van (online) Specialistische GGZ zijn we in gesprek over meer structurele vormen van samenwerking om u snel en adequaat te kunnen verwijzen. 

Als laatste vindt er samenwerking plaats op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Voor het leveren van goede zorg is ook onderzoek en kennisontwikkeling nodig. We werken hierin samen met Linköpings University en Karolinska Institute in Zweden.

II Organisatie van de zorg

8. Lerend netwerk

Mindler geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken. 

Om samen te leren en verbeteren ten behoeve van het leveren van goede zorg, zijn er binnen Mindler verschillende vormen van overleg waaraan behandelaren deelnemen. 

Tijdens de intakefase overleggen behandelaren met hun (indicerend/coördinerend) regiebehandelaar over elke individuele client over de probleemanalyse en indicatiestelling. Daarnaast hebben behandelaren wekelijks overleg met hun regiebehandelaar om te reflecteren over het beloop van behandelingen. Tevens nemen alle (regie)behandelaren deel aan de structureel geplande intervisie bijeenkomsten, hebben (coördinerend/indicerend) regiebehandelaren een eigen structureel ingepland overleg en bestaat er voor alle (regie)behandelaren de mogelijkheid een MDO in te plannen met een klinisch psycholoog om te overleggen over individuele casuïstiek.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Mindler ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn: 

U wilt er zeker van kunnen zijn dat uw behandelaar en andere hulpverleners hun vak goed begrijpen en dat u de beste mogelijke behandeling krijgt. Het is belangrijk dat hulpverleners bekwaam en bevoegd zijn in de uitvoering van hun functie. Bekwaam betekent dat iemand het kan en de juiste kennis heeft en bevoegd betekent dat iemand het mag. Hier leest u hoe dat bij Mindler geregeld is. 

In de werving & selectie wordt aan alle behandelaren een kopie van relevante diploma’s en certificaten gevraagd en gecontroleerd. Ook worden er 2 referenties nagegaan om de bekwaamheid te toetsen. Bij regiebehandelaren wordt tevens gecontroleerd of zijn over een geldige BIG-registratie en AGB-code beschikken. 

Daarnaast vinden er op regelmatige basis gesprekken plaats met de behandelaren en zijn er regelmatig functioneringsgesprekken, waarbij bekwaamheid en opleidingswensen onderwerp van gesprek zijn. 

Als laatste dienen hulpverleners er voor te zorgen dat zij hun kennis op peil houden en bekwaam blijven om hun werkzaamheden te mogen doen. Hierin draagt elke hulpverlener zijn of haar eigen verantwoordelijk, waarbij de organisatie hen op verschillende manieren faciliteert. 

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

Landelijk hebben behandelaren in verschillende functies (multidisciplinair) samen met patiënten- en familieorganisaties afgesproken welke zorg zij het beste vinden voor een groep patiënten en hoe zij die zorg willen vormgeven. Dit noemen we de multidisciplinaire richtlijnen, welke Mindler nastreeft in de behandeling. Naast de richtlijnen van iedere beroepsgroep wordt dit ook in het professioneel statuut en het kwaliteitshandboek geborgd. Naast de wekelijkse MDO’s vindt er zowel supervisie als intervisie plaats. 

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden: 

Mindler verwacht dat hulpverleners ook zelf hun kennis en vaardigheden op peil houden zodat zij blijven voldoen aan de gestelde eisen. Een deel van de nascholingen zijn verplicht, omdat hiermee de vereiste bevoegd- en bekwaamheden verkregen worden. Binnen Mindler wordt het volgende gefaciliteerd en uitgevoerd: supervisie, intervisie, MDO, interne en externe opleidingen. Tevens komt deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling aan de orde tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Daarnaast heeft de organisatie op internationaal niveau een intern kennis-en opleidingsinstituut aan het opzetten: de Mindler Academy. Doel hiervan is het delen van vak relevante kennis en know-how tussen zorgverleners binnen de verschillende landen waarin Mindler zich vestigt en van elkaar leren.

 1. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties): 

Ja 

10b. Binnen Mindler is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):

Bij uw behandeling zijn vaak meerdere behandelaars betrokken. Eén van hen is de (coördinerend/indicerend) regiebehandelaar. Deze is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van uw behandelproces en houdt als het ware ‘de regie’. Daarnaast kunt u ook te maken krijgen met (mede-)behandelaren die (een deel) van de behandeling op zich nemen. 

Elke professional is zelf verantwoordelijk voor het eigen professionele handelen. De regiebehandelaar is voor u en uw naasten het centrale aanspreekpunt. Ook heeft hij/zij een belangrijk aandeel in uw behandeling. Hij/zij zorgt ervoor dat er in overleg met u een behandelplan wordt opgesteld, dit wordt uitgevoerd als gepland, op vaste momenten wordt geëvalueerd en, als dat nodig is, wordt bijgesteld. Onder punt 6 staat aangegeven welke zorgverleners regiebehandelaar kunnen zijn. Dit zijn academisch opgeleide hulpverleners die zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 

De regiebehandelaar wordt door de andere behandelaren geïnformeerd over de voortgang van uw behandeling. Dit gebeurt door middel van collegiaal overleg en verslaglegging in uw dossier. Deze overleggen zijn georganiseerd op vaste (wekelijkse) momenten. Indien gewenst kan de regiebehandelaar er bovendien voor kiezen om vragen in te brengen in een extra multidisciplinair overleg (MDO) met een klinisch psycholoog. Behandelaren kunnen deze MDO’s naar behoefte in plannen bij de specialist (klinisch psycholoog). De regiebehandelaar is altijd betrokken bij de start van de behandeling, bij belangrijke wijzigingen in uw behandeling en bij ontslag. Bij een dreigende crisis wordt tevens de lead psychologist en de team lead betrokken, evenals de klinisch psycholoog indien gewenst. Als er met spoed een beslissing genomen moet worden, dan kunnen de klinisch psycholoog, de lead psychologist of de team lead ook zelfstandig over deze onderwerpen beslissen, waarbij de regiebehandelaar achteraf geïnformeerd wordt. Een ander punt waarbij de regiebehandelaar betrokken wordt (naast eventuele mede behandelaren), is bij de evaluatie. Afhankelijk van de duur van uw behandelplan worden de behandeling, het plan en de doelen ten minste een maal geëvalueerd (bij de afsluiting) bij kortdurende behandeltrajecten en ten minste twee maal bij bij langer durende behandelingen (halverwege en bij afsluiten van de behandeling). Hierbij zijn uw regiebehandelaar en (een deel van de) betrokken behandelaren aanwezig. U, en in samenspraak met u, uw naasten krijgen ook een uitnodiging voor de behandelplan evaluatie. Van elk collegiaal overleg, MDO en behandelplan evaluatie wordt verslag gedaan in uw dossier. 

10c. Mindler hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon: 

Tijdens de evaluatie van uw behandeling wordt met u besproken hoe uw behandeling voortgezet kan worden. Een evaluatie vindt op gezette tijden plaats, maar kan eventueel ook op andere momenten op uw initiatief of die van uw behandelaar ingepland worden. Een evaluatie kan leiden tot de volgende mogelijkheden: 

 • voortzetten behandeling conform behandelplan; 
 • intensiveren van behandeling binnen Mindler (al dan niet bij dezelfde hulpverlener);
 • verminderen van intensiteit binnen Mindler; 
 • verwijzen naar een andere expert/behandelaar van een andere organisatie;
 • beëindiging van behandeling en terugverwijzen naar de huisarts. 

De borging van dit proces gebeurt door verslaglegging van de evaluatie in uw dossier. 

Als uit de evaluatie een voorstel voor een wisseling van behandelaar, verwijzing naar een andere instantie of afsluiting naar voren komt, blijft uw regiebehandelaar verantwoordelijk voor uw zorgverlening tot het moment dat u het eerste gesprek heeft gehad met de nieuwe hulpverlener of de afsluiting van het behandeltraject bij Mindler. Als u binnen Mindler de behandeling voortzet bij een andere behandelaar, hoort u tijdens het eerste gesprek wie uw nieuwe regiebehandelaar wordt. Deze neemt dan de verantwoordelijkheid voor uw zorgverlening over. Als u voorkeur heeft voor een specifieke regiebehandelaar, kunt u dat aangeven. 

10d. Binnen Mindler geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure: 

Uw regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken hulpverleners en is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van het behandelproces. Het overleg is gericht op overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn. Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost, wordt de volgende escalatieprocedure gevolgd waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen maken. Eventueel kan deze daarbij vraagstukken omtrent het zorgproces inbrengen in het MDO met de klinisch psycholoog. Indien een verschil van inzicht een onderwerp betreft waarvoor op basis van het professioneel statuut de klinisch psycholoog (specialist) geraadpleegd dient te worden, dan zal de (regie)behandelaar het advies van de klinisch psycholoog op diens domein opvolgen. 

Wanneer de verschillende betrokkenen een blijvend verschil van inzicht hebben, kan het geschil worden besproken met opeenvolgende de team lead en de Lead Psychologist van Mindler. Deze besprekingen zijn gericht op het oplossen van het probleem in de samenwerking rond een bepaalde patiënt of vanuit een meer algemeen verschil van behandelvisie. Daarbij is wel van belang te beseffen dat de behandelaar, die – omdat dit binnen zijn deskundigheidsgebied valt – inhoudelijk verantwoordelijk is voor (bepaalde aspecten van) de behandeling van de patiënt, verantwoordelijk blijft voor dit behandelbeleid en dat deze verantwoordelijkheid niet bij het MDO of de lijn ligt. 

 1. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: 

Ja 

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): 

Ja 

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA: 

Ja

 1. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:

Naam instelling: Klachtenloket Zorg
Contactgegevens: 070-310 53 92 of mail: info@klachtenloket-zorg.nl

De klachtenregeling is te vinden op: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij:

De Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens: 070-310 53 92

De geschillenregeling is te vinden op: www.degeschillencommissiezorg.nl

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

 1. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose. 

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
 

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse 

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aanmelding:
U kunt uzelf online aanmelden. Download hiervoor de Mindler app op uw telefoon en registreer uzelf als nieuwe gebruiker. Vervolgens kiest u zelf uw therapeut en tijdstip voor intake. Voor onze verzekerde zorg is een verwijzing nodig. In de meeste gevallen is de verwijzer uw huisarts. In de verwijzing staat een omschrijving van de problemen waarvoor uw hulp nodig hebt en uw eventuele psychiatrische voorgeschiedenis en huidige medicatie. Daarnaast moet uw verwijzer aangeven van welke DSM 5 stoornis een vermoeden bestaat en of u wordt doorverwezen naar de GBGGZ of SGGZ. Als er correspondentie is uit uw psychiatrische voorgeschiedenis wordt dat als bijlage toegevoegd. Uw verwijzer kan de verwijzing in orde maken via Zorgdomein. Wanneer de verwijsbrief bij ons binnen is, kan het zijn dat voorafgaand aan het intakegesprek een van onze triage psychologen telefonisch contact met u opneemt om samen met u te kijken of Mindler ook daadwerkelijke de het meest passende hulpaanbod voor u in huis heeft. Als dit zo lijkt te zijn, kan vervolgens het intakegesprek met een van onze psychologen plaatsvinden. 

In het aanmeldproces speelt de backoffice van Mindler een grote rol. Deze beoordeelt de aanmelding op de volgende criteria: 

 • Of de aanmelding aan de formele eisen voldoet, zoals de aanwezigheid van het Burgerservicenummer, verzekeringsbewijs, identiteitsbewijs, verwijsbrief en woonplaatsbeginsel (18-). Als de stukken niet compleet zijn, neemt de backoffice contact op met u of met uw huisarts).
 • Of u verzekerd bent. In Nederland geldt een verzekeringsplicht op basis van zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar betaalt Mindler voor de behandeling die u krijgt. 
 • Of uw hulpvraag en de hulp die u nodig heeft past in de Generalistische Basis GGZ. Dit wordt samen gedaan met daartoe bevoegde hulpverleners, onze triage psychologen. 

14b. Binnen Mindler wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: 

Ja 

15. Indicatiestelling 

Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose): 
In de intakefase wordt met u gekeken of Mindler een passende behandeling kan bieden voor uw probleem en uw hulpvraag. Dit wordt ook wel de diagnostiek fase genoemd. Hierin vindt vindt nog geen behandeling plaats. Uw huisarts of andere verwijzer is dan nog verantwoordelijk voor uw zorgverlening waaronder het voorschrijven van medicatie en u kunt als u spoedeisende hulp nodig heeft met hem contact opnemen. 

Bij de start van de intake krijgt u een regiebehandelaar toegewezen wanneer de door u in onze app gekozen behandelaar geen regiebehandelaar is. (Onder punt 6 kunt u lezen welke hulpverleners regiebehandelaar kunnen zijn.) Deze is uw aanspreekpunt voor uw vragen over de intakefase en het behandelaanbod van Mindler of een eventuele terugverwijzing naar uw verwijzer. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, het stellen van de diagnose en het opstellen van een (voorlopig) behandelvoorstel. Het kan zijn dat een andere behandelaar het onderzoek en diagnostiek doet, maar hij of zij zal altijd uw regiebehandelaar informeren. Als u het niet eens bent met de keuze van regiebehandelaar of medebehandelaar, bespreek dit dan met uw regiebehandelaar. Hij zal met u bespreken wat uw wensen en bezwaren zijn en nagaan of het mogelijk is een andere (regie)behandelaar te organiseren. 

Tijdens de intakegesprekken onderzoeken we eerst samen met u wat er aan de hand is (de diagnose) en waar u mee geholpen wilt en kunt worden (de hulpvraag). Hierbij kan het wenselijk zijn om (een deel van) uw partner, familie of een andere naaste te betrekken, uiteraard met uw toestemming. Als het nodig is overleggen we ook met de huisarts en degene die u naar ons heeft verwezen. Om de diagnose goed te kunnen stellen kan het nodig zijn om verschillende onderzoeken te doen, zoals een psychologisch onderzoek. Ook vult u soms één of meer vragenlijsten in. 

Na de intakegesprekken bespreekt de regiebehandelaar met u wat de conclusie is en welk behandelaanbod volgens hem of haar het meest passend is voor u. Dit noemen wij een behandel adviesgesprek. Wanneer Mindler u de juiste behandeling kan bieden, bespreekt de regiebehandelaar met u aan welke punten u tijdens de behandeling wilt werken: de behandeldoelen. Deze worden vastgelegd in een behandelplan. Hierin staat tevens opgenomen wie uw regiebehandelaar is en, indien van toepassing, welke andere hulpverleners betrokken zijn bij uw zorg. Vanzelfsprekend kunt u uw voorkeur voor de regiebehandelaar en eventuele mede-behandelaren aangeven. 

Wanneer wij vinden dat een andere instelling u beter kan helpen dan Mindler, dan bespreken we dat uiteraard met u. Daarna verwijzen wij u terug naar de huisarts of een andere zorgverlener. Wanneer u daarmee akkoord gaat krijgt uw huisarts een brief met daarin de conclusie, de diagnose en het advies voor verdere behandeling. Daarna wordt u uitgeschreven als patiënt bij Mindler. 

16. Behandeling en begeleiding 

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team): 

Behandelplan: 
Het behandelplan is een overeenkomst waarin de afspraken staan die u samen met uw (regie)behandelaar maakt. In het behandelplan staat altijd: 

 • Uw hulpvraag, de gezamenlijke probleemstelling en diagnose 
 • Behandeldoelen (alle punten waaraan u gezamenlijk gaat werken) 
 • Wijze waarop u samen met de behandelaar de doelen probeert te bereiken (behandelmethoden, frequentie behandelafspraken, evt. duur behandeling)
 • Wie de regiebehandelaar is

In het behandelplan staat indien nodig: 

 • Afspraken over het betrekken van naasten (vrienden, familie, etc.) bij uw behandeling
 • Het bekostigingslabel van de behandeling 
 • Welke andere behandelaren bij uw behandeling betrokken zijn 
 • Eventuele afspraken met andere (zorg)instellingen 

Er wordt direct na het afronden van de intakefase een (voorlopig) behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met u besproken tijdens het adviesgesprek. We vinden het belangrijk dat u het eens bent met de inhoud van het plan. Ook zorgt uw regiebehandelaar er voor dat het behandelplan met eventuele medebehandelaren besproken wordt. De rol van deze behandelaren en hun verantwoordelijkheden worden vastgelegd in het behandelplan. Uiterlijk 6 weken na de start van de behandeling moet het behandelplan definitief zijn. Uw regiebehandelaar legt in het dossier vast dat uw behandelplan definitief is en geeft aan of u instemt met de inhoud van het plan. Het behandelplan hoeft niet door u ondertekend te worden, uw mondelinge akkoord is voldoende. Een behandelplan is maximaal één jaar geldig. Duurt uw behandeling langer dan een jaar, dan dient het behandelplan te worden bijgesteld. 

Binnen het Elektronisch Patiënten Dossier als ook binnen de Mindler app heeft u zelf toegang tot uw eigen dossier. Uw behandelaar kan via het portal van het EPD documenten met u delen, waaronder verslaglegging; behandelplannen, documenten etc. 

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars): 

De behandeling is het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn in het behandelplan. In het behandelplan staan de verschillende behandelvormen waarover u afspraken heeft gemaakt met uw regiebehandelaar. Veranderen de doelen die in uw behandelplan staan, dan wordt ook het behandelplan aangepast. Dit zal uw regiebehandelaar altijd met u bespreken. 

Rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars:
Bij het begin van uw behandeling is afgesproken wie uw regiebehandelaar is. De regiebehandelaar hoeft niet altijd betrokken te zijn bij alle behandelvormen. Meestal zijn er ook andere behandelaren betrokken bij uw behandeling. De regiebehandelaar is uw centrale aanspreekpunt. Zo nodig werkt de regiebehandelaar samen met u het behandelplan verder uit en bespreekt met u akkoord bent met het behandelplan. Hij zorgt er voor dat alle verrichtingen en interventies van de betrokken behandelaren goed op elkaar zijn afgestemd. De medebehandelaren informeren de regiebehandelaar over het verloop van uw behandeling. Als u precies wilt weten wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de regiebehandelaar in relatie tot medebehandelaars kunt u dat nalezen in het professioneel statuut. 

Dreigende crisis: 
In het geval van een (dreigende) crisis wordt de betrokken behandelaar en regiebehandelaar ingelicht. Indien dit tijdens kantooruren is, wordt er indien nodig door de betrokken (regie)behandelaar contact opgenomen met de regionale crisisdienst. Indien dit buiten kantooruren is, wordt er doorverwezen naar de betrokken huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen waar nodig contact opnemen met de betrokken crisisdienst. 

Hoe blijft uw huisarts op de hoogte? 
Er zijn tijdens de behandeling een paar momenten dat Mindler uw huisarts informeert over de voortgang van uw behandeling. Wij vinden het belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is van uw gezondheidstoestand en welke behandeling u krijgt. Tijdens de intakefase vragen we uw toestemming voor het delen van informatie met uw huisarts. Als u daar niet mee toestemt, zullen we uw huisarts informeren dat we hem of haar geen informatie mogen geven. 

We informeren de huisarts doorgaans: 

 • Na de intakefase door middel van een brief met daarin de conclusie, diagnose en het behandeladvies; 
 • en bij afsluiting van de behandeling door middel van een slotbrief met daarin relevante onderdelen van het beloop en resultaat van de behandeling; 
 • indien nodig kan er een voortgangsbrief verzonden worden, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in het behandelplan of op het moment dat de behandeling één jaar behandeling duurt.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Mindler als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): 

Evaluatie en voortgang behandelplan:
Tijdens uw behandeling is er minimaal één keer per jaar, maar meestal meerdere keren per jaar een evaluatie van uw behandelplan. Samen met uw regiebehandelaar, en eventueel betrokken behandelaren bespreekt u of de behandeling nog aansluit bij uw hulpvraag en wat de resultaten zijn. Het is belangrijk om een goed beeld te vormen over de voortgang van de behandeling. Daar waar nodig wordt de behandeling aangepast. U gaat dan bijvoorbeeld andere of aanvullende therapieën volgen. Dit wordt altijd met u besproken en vastgelegd in uw behandelplan. U kunt altijd een naaste betrekken bij de evaluatiegesprekken. Wij vinden het belangrijk dat zij, als u dat wilt, ook betrokken zijn bij uw behandeling. 

Vragenlijsten: 
Via E-mental Health van Embloom sturen wij vragenlijsten aan het begin en einde van uw behandeling. Zo kunnen we samen met u de vooruitgang volgen. Soms vult u ook tijdens de behandeling een vragenlijst in. Tevens is het voor diagnostiek soms nodig om gebruik te maken van vragenlijsten. Deze zullen we u ook versturen via Embloom en ze bespreken in een advies- of terugkoppelingsgesprek. 

ROM: 
De meerwaarde voor de effectiviteit staat bij Mindler voorop. Op dit moment wordt onderzocht hoe ROM als instrument kan worden ingezet binnen Mindler. 

16d. Binnen Mindler reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): 

Zie 15c. 

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Mindler op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe): 

Tevredenheidsmeting: 
Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze patiënten vinden van de zorg van Mindler. Daarom ontvangt u aan het eind van de behandeling of jaarlijks een vragenlijst waarop u (anoniem) kunt aangeven of u tevreden bent met de zorg. Met deze resultaten proberen wij onze zorg te verbeteren. Uw mening is erg belangrijk voor ons. 

Ook de uitkomsten van de tevredenheidsmetingen worden geanonimiseerd (niet te achterhalen om welke cliënt het gaat). 

17. Afsluiting/nazorg 

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Regelmatig wordt de voortgang van de behandeling met u besproken. Er komt een moment dat u en uw regiebehandelaar tot het besluit komen dat de behandeling bij Mindler afgerond kan worden. De (regie)behandelaar maakt met u afspraken over een eventuele vervolgbehandeling of nazorg. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld nog een vervolgbehandeling van een andere hulpverlener buiten Mindler nodig heeft, bijvoorbeeld bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ). Ook kan het zijn dat u via uw huisarts nog medicatie voorgeschreven krijgt. Als u zelf wilt stoppen met uw behandeling, bespreek dit dan met uw (regie) behandelaar. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat uw dossier volledig is en dat u en de huisarts een afsluitbrief krijgen. In de afsluitbrief informeert hij uw huisarts over het beëindigen van de behandeling, het verloop, de resultaten van de behandeling en afspraken die gemaakt zijn over een eventuele vervolgbehandeling en nazorg. Met de afsluitbrief dragen wij de zorg over aan de huisarts. U wordt dan uitgeschreven als cliënt bij Mindler. 

Als u heeft aangegeven dat u niet instemt met het geven van informatie aan de huisarts, overleggen we met u in hoeverre we uw huisarts mogen informeren dat u niet meer in behandeling bent bij Mindler en welke eventuele behandeling en nazorg nog nodig is. U moet zich realiseren dat uw huisarts dan weer zorg draagt voor uw psychologische zorgverlening. 

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval: 

Na afsluiting van uw behandeling kunt u in geval van een (dreigende) crisis contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is dat u weer in behandeling komt bij Mindler, dan kan uw huisarts u opnieuw aanmelden.

IV Ondertekening

Naam bestuurder van Mindler:
Johannes Hatem

Plaats:
Amsterdam

Datum:
25-04-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: 

Ja 

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk); 

Zijn algemene leveringsvoorwaarden; 
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.